Ενεργοποίηση των ακουστικών

  1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί (τροφοδοσίας) για περίπου 2 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήσει η ενδεικτική λυχνία (μπλε).