Δεν είναι δυνατή η φόρτιση.

  • Χρησιμοποιήστε οπωσδήποτε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται.
  • Ελέγξτε εάν το καλώδιο USB Type-C έχει συνδεθεί σταθερά στα ακουστικά και στον μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB ή στον υπολογιστή.
  • Βεβαιωθείτε ότι ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB είναι καλά συνδεδεμένος στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
  • Ελέγξτε εάν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος.
  • Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.
  • Όταν χρησιμοποιείτε Windows 8.1, να ενημερώνετε το λογισμικό με χρήση του Windows Update.
  • Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας και ελέγξτε αν η κατάσταση βελτιώθηκε.
  • Επαναφέρετε τα ακουστικά.