Jak używać różnych ekranów w odtwarzaczu Walkman

W tej części objaśniono rozmieszczenie różnych ekranów z ekranem odtwarzania () w środku. Przesuń palcem po ekranie odtwarzania , aby przełączyć się do innych ekranów (góra/dół/lewo/prawo).

Ekran odtwarzania

Istnieje możliwość sterowania odtwarzaniem z poziomu ekranu odtwarzania. Można również skonfigurować różne ustawienia odtwarzania.

Ekran biblioteki

Na ekranie biblioteki można wybierać utwory. Utwory są podzielone na różne kategorie (takie jak [Wszystkie utwory], [Album], [Wykonawca] itd.).

Można również przełączyć się do innych funkcji niż odtwarzanie muzyki (radio FM, nauka języka i USB-DAC).

Ekran kolejki odtwarzania

Można sprawdzić listę utworów, które Walkman będzie odtwarzał przy bieżących ustawieniach.

Ekran listy zakładek

Można słuchać utworów, które zostały wcześniej zarejestrowane na liście zakładek.

Można dodawać utwory do listy zakładek na ekranie odtwarzania itp.

Z poziomu tego ekranu można wykonać opisane poniżej operacje.

 • Dodawanie utworów do listy zakładek.
 • Usuwanie utworów z listy zakładek.
 • Zmiana kolejności utworów na liście zakładek.
 • Dodawanie utworów do list odtwarzania.
 • Wyświetlanie szczegółowych informacji na temat utworu.

Ekrany ustawień jakości dźwięku

Można dostosować różne ustawienia jakości dźwięku.

 • Korektor
 • DSEE HX
 • Korektor przesun. fazowego
 • VPT (surround)
 • Normalizacja dynamiczna

Wskazówka

 • Ustawienia jakości dźwięku można także skonfigurować z poziomu menu. Dotknij opcji menu w następującej kolejności.
  – [Ustawienia] – [Ustawienia dźwięku] ([Dźwięk]).

Podstawowe przyciski obsługi

Na dole każdego ekranu są 4 podstawowe przyciski obsługi. Przyciski te nie zawsze są aktywne w zależności od ekranu.

 • (wstecz)

  Dotknij tego przycisku, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

 • (przejdź do ekranu odtwarzania)

  Dotknij tego przycisku, aby powrócić do ekranu odtwarzania.

 • (biblioteka)

  Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić ekran biblioteki.

 • (opcje/ustawienia)

  Dotknij tego przycisku, aby wyświetlić menu opcji/ustawień.

  Można konfigurować różne ustawienia odtwarzacza Walkman.

  Dostępne elementy menu mogą się różnić w zależności od ekranu lub ustawień. Aby skonfigurować ustawienia podstawowe odtwarzacza Walkman, wybierz menu [Ustawienia].

Podstawowe przyciski obsługi odtwarzania

W dolnej części każdego ekranu znajdują się podstawowe przyciski obsługi odtwarzania.

 • (odtwarzanie) / (pauza)

  Dotknij , aby rozpocząć odtwarzanie.
  Gdy Walkman jest w trakcie odtwarzanie utworu, dotknij , aby wstrzymać odtwarzanie.

 • (przewijanie do tyłu)

  Dotknij tego przycisku, aby wrócić do początku bieżącego utworu lub do poprzedniego utworu. Przytrzymaj ten przycisk, aby uruchomić przewijanie do tyłu z odtwarzaniem.

 • (przewijanie do przodu)

  Dotknij tego przycisku, aby przejść do początku następnego utworu. Przytrzymaj ten przycisk, aby uruchomić przewijanie do przodu z odtwarzaniem.

 • (odtwarzanie losowe)

  Dotknij przycisk, aby uruchomić odtwarzanie losowe.

 • (powtarzanie ciągłe)

  Dotknij przycisk, aby uruchomić powtarzanie odtwarzania. Można powtórzyć jeden utwór lub wszystkie utwory.

Wskazówka

 • Przeciągnij pasek osi czasu, aby zmienić pozycję odtwarzania utworu.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.