Wyświetlanie tekstu utworów

Prześlij utwory wraz z tekstem na odtwarzacz Walkman. Następnie ustaw odtwarzacz Walkman w trybie wyświetlania tekstu.

Gdy tekst jest dostępny w przypadku danego utworu, pojawi się ikona ().

  1. Na ekranie odtwarzania dotknij , a następnie [Wyświetlaj tekst].

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.