Korzystanie z trybu pamięci masowej USB

Po podłączeniu odtwarzacza Walkman do komputera Windows dostępne są następujące tryby.


Tryb pamięci masowej USB

 • Komputer traktuje odtwarzacz Walkman jak urządzenie pamięci masowej USB.
 • Dane mogą być przesyłane między komputerem a odtwarzaczem Walkman.
 • Można uzyskać bezpośredni dostęp do folderów [WALKMAN] i [SD_CARD], aby zarządzać plikami.
 • Odtwarzacz Walkman jest ładowany przez komputer.
 • Nie można obsługiwać odtwarzacza Walkman.

Tryb USB

 • Odtwarzacz Walkman jest ładowany przez komputer.
 • Można obsługiwać odtwarzacz Walkman, gdy odtwarzacz Walkman jest podłączony do komputera.
 • Nie można przesyłać danych.

Ta część zawiera instrukcje dotyczące opisanych poniżej operacji.

 • Przełączanie z trybu pamięci masowej USB do trybu USB
 • Przełączanie z trybu USB do trybu pamięci masowej USB

Przełączanie z trybu pamięci masowej USB do trybu USB

Po podłączeniu odtwarzacza Walkman do komputera, Walkman przechodzi do trybu pamięci masowej USB.

 1. Dotknij [Wyłącz pamięć masową USB] ().

  Pojawi się ekran trybu USB.

 2. Dotknij .

  Ekran powróci do poprzedniego trybu wyświetlania.

Przełączanie z trybu USB do trybu pamięci masowej USB

W zależności od wybranej funkcji na ekranie odtwarzacza Walkman mogą nie zostać wyświetlone: lub [Ustawienia połączenia USB]. W takim przypadku dotknij , aby wrócić do ekranu biblioteki dla funkcji odtwarzania muzyki.

 1. Dotknij opcji menu w następującej kolejności.

  – [Ustawienia] – [Ustawienia odtwarzacza] ([Ustawienia podstawowe]) – [Ustawienia połączenia USB] – [Włącz pamięć masową USB] – [OK].

Uwaga

 • Przed wyłączeniem trybu pamięci masowej USB wskazane jest przeprowadzenie na komputerze procedury [Bezpieczne usuwanie sprzętu].

 • Nie należy odłączać odtwarzacza Walkman w trakcie przesyłania nagrań między odtwarzaczem Walkman a komputerem. Grozi to uszkodzeniem danych.

  Na ekranie komputera sprawdź, czy przesyłanie danych zostało zakończone prawidłowo.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.