Programowanie stacji radiowych FM

Stacje radiowe FM można zaprogramować automatycznie lub ręcznie.

Automatyczne programowanie stacji radiowych FM

  1. W trybie radia FM dotknij opcji menu w następującej kolejności.

    – [Autoprogramowanie] – [OK].

    Odbierane stacje radiowe zostaną zaprogramowane w kolejności częstotliwości.

Ręczne programowanie stacji radiowych FM

  1. W trybie radia FM dostrój stację radiową.

  2. Dotknij , a następnie [Zapisz w zaprogramowanych].

Wskazówka

  • Aby usunąć zaprogramowaną stację nadawczą, dotknij , a następnie [Usuń z zaprogramowanych], gdy urządzenie jest dostrojone do danej stacji.
  • Można zaprogramować maksymalnie 30 stacji.

Uwaga

  • Dotknięcie polecenia [Autoprogramowanie] usuwa wszystkie poprzednio zaprogramowane ustawienia.

W związku z aktualizacją danych technicznych produktu, treść Przewodnika pomocniczego może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejszy Przewodnik pomocniczy został przetłumaczony z wykorzystaniem tłumaczenia maszynowego.