บันทึกวันที่ (ภาพนิ่ง)

ตั้งค่าว่าต้องการบันทึกวันที่ถ่ายภาพลงบนภาพนิ่งหรือไม่

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง2) → [บันทึกวันที่] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
บันทึกวันที่ถ่ายภาพ
ปิด:
ไม่บันทึกวันที่ถ่ายภาพ

หมายเหตุ

  • เมื่อท่านถ่ายภาพโดยบันทึกวันที่ลงไปแล้ว ท่านจะไม่สามารถลบวันที่ออกจากภาพในภายหลัง
  • วันที่จะถูกพิมพ์ซ้อนสองชุดหากท่านตั้งค่าให้กล้องพิมพ์วันที่ขณะพิมพ์ภาพโดยใช้เครื่อง PC หรือเครื่องพิมพ์
  • ไม่สามารถซ้อนเวลาที่ถ่ายภาพ ลงบนภาพ