SteadyShot (ภาพเคลื่อนไหว)

ตั้งเอฟเฟ็ค [SteadyShot] เมื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหวถ้าตั้งเอฟเฟ็ค [SteadyShot] ไปที่ [ปิด] เมื่อใช้ขาตั้งกล้อง (แยกจำหน่าย) จะทำให้ถ่ายภาพได้อย่างเป็นธรรมชาติ

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง2) → [SteadyShot] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

แอคทีฟแบบอัจฉริยะ:
ให้เอฟเฟ็ค SteadyShot ที่มีประสิทธิผลมากขึ้นกว่า [ว่องไว]
ว่องไว:
ให้เอฟเฟ็ค SteadyShot ที่มีประสิทธิผลมากขึ้น
ปกติ:
ลดอาการกล้องสั่นภายใต้สภาพแวดล้อมการถ่ายภาพเคลื่อนไหวที่มั่นคง
ปิด:
ไม่ใช้ [SteadyShot]

หมายเหตุ

  • ถ้าหากท่านเปลี่ยนการตั้งค่า [SteadyShot] มุมภาพที่มองเห็นจะเปลี่ยนไป
  • [แอคทีฟแบบอัจฉริยะ] และ [ว่องไว] ไม่สามารถเลือกได้เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] ไว้ที่ [XAVC S 4K] หรือ [XAVC S HD 120p/100p]