เวลาเริ่มประหยัดพง.

ท่านสามารถตั้งเวลาให้ปิดสวิตช์โดยอัตโนมัติ

  1. MENU(ตั้งค่า) → [เวลาเริ่มประหยัดพง.] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

30 นาที/5 นาที/2 นาที/1 นาที

หมายเหตุ

  • ฟังก์ชั่นประหยัดพลังงานจะไม่ทำงานขณะจ่ายพลังงานผ่าน USB แสดงภาพสไลด์โชว์ ขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว หรือเมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือทีวี