พาโนรามา: ขนาด

ตั้งขนาดภาพเมื่อถ่ายภาพพาโนรามา ขนาดภาพแตกต่างกันไปตามการตั้งค่า [พาโนรามา: ทิศทาง]

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [พาโนรามา: ขนาด] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เมื่อตั้ง [พาโนรามา: ทิศทาง] ไว้ที่ [ขึ้น] หรือ [ลง]

ปกติ: 3872×2160

กว้าง: 5536×2160


เมื่อตั้ง [พาโนรามา: ทิศทาง] ไว้ที่ [ซ้าย] หรือ [ขวา]

ปกติ: 8192×1856

กว้าง: 12416×1856