โมชั่นช๊อตวิดีโอ

ท่านสามารถดูการติดตามการเคลื่อนไหวของวัตถุด้วยความเร็วสูง เช่น ภาพสตอรโบสโคป

  1. กดด้านล่างของปุ่มควบคุม ระหว่างการเปิดดูภาพเคลื่อนไหว จากนั้นเลือก
    • ออกจาก [โมชั่นช๊อตวิดีโอ] ได้โดยเลือก
    • ถ้าท่านไม่สามารถสร้างการเคลื่อนที่ของภาพ ท่านสามารถปรับช่วงเวลาการติดตามภาพได้โดยใช้

คำแนะนำ

  • ท่านยังสามารถเปลี่ยนช่วงเวลาของการติดตามภาพได้โดยใช้ MENU → (เล่น) → [ปรับช่วงโมชั่น]

หมายเหตุ

  • ท่านไม่สามารถบันทึกภาพที่ถ่ายด้วย [โมชั่นช๊อตวิดีโอ] เป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหว
  • ถ้าการเคลื่อนไหวของวัตถุช้าเกินไป หรือวัตถุไม่เคลื่อนไหวมากพอ ผลิตภัณฑ์อาจไม่สามารถสร้างภาพได้