ซูม

ขยายภาพโดยใช้ก้าน W/T (ซูม) ขณะถ่ายภาพ

  1. ขยายภาพโดยใช้ก้าน W/T (ซูม) ขณะถ่ายภาพ
    • เลื่อนก้าน W/T (ซูม) ไปทางด้าน T เพื่อซูมเข้า และไปทางด้าน W เพื่อซูมออก

คำแนะนำ

  • หากท่านตั้ง [ตั้งค่าซูม] เป็นค่าอื่นนอกเหนือจาก [ออพติคัลซูมเท่านั้น] ท่านจะสามารถซูมภาพได้เกินช่วงระยะของการซูมด้วยเลนส์