เมนูแบบเรียงต่อกัน

เลือกว่าจะแสดงหน้าจอแรกของเมนูทุกครั้งที่กดปุ่ม MENU หรือไม่

  1. MENU (ตั้งค่า) → [เมนูแบบเรียงต่อกัน] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
แสดงหน้าจอแรกของเมนูทุกครั้ง (เมนูแบบเรียงต่อกัน)
ปิด:
ปิดใช้งานการแสดงเมนูแบบเรียงต่อกัน