คู่มือปุ่มหมุนปรับโหมด

ท่านสามารถแสดงคำอธิบายโหมดถ่ายภาพเมื่อหมุนปุ่มหมุนปรับโหมด แล้วเปลี่ยนการตั้งค่าที่สามารถทำได้สำหรับโหมดถ่ายภาพนั้น

  1. MENU (ตั้งค่า) → [คู่มือปุ่มหมุนปรับโหมด] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
แสดงคำแนะนำปุ่มหมุนปรับโหมด

ปิด:
ไม่แสดงคำแนะนำปุ่มหมุนปรับโหมด