การแสดงภาพพาโนรามา

ผลิตภัณฑ์จะเลื่อนภาพพาโนรามาจากต้นจนจบโดยอัตโนมัติ

  1. กดปุ่ม (ดูภาพ) เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดดูภาพ
  2. เลือกภาพพาโนรามาที่ต้องการดูโดยใช้ปุ่มควบคุม แล้วกดตรงกลางปุ่มเพื่อเริ่มดูภาพ

    • หากต้องการหยุดแสดงภาพชั่วคราว ให้กดที่ตรงกลางปุ่มอีกครั้ง
    • หากต้องการเลื่อนภาพพาโนรามาด้วยตัวเอง ให้กดด้านบน/ล่าง/ขวา/ซ้าย ในระหว่างหยุดภาพชั่วคราว
    • หากต้องการกลับไปยังการแสดงภาพทั้งหมด กดปุ่ม MENU

หมายเหตุ

  • ภาพพาโนรามาที่ถ่ายด้วยผลิตภัณฑ์อื่นอาจแสดงขนาดไม่ตรงกับขนาดจริง หรืออาจเลื่อนไม่ถูกต้อง