NR ที่ ISO สูง (ภาพนิ่ง)

เมื่อถ่ายภาพด้วยความไว ISO สูง ผลิตภัณฑ์จะลดจุดรบกวนที่ปรากฏเด่นชัดขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์มีความไวแสงสูง

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1)[NR ที่ ISO สูง] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ปกติ:
เปิดระบบลดจุดรบกวน ISO สูง ระดับปกติ
ต่ำ:
เปิดระบบลดจุดรบกวน ISO สูง เพียงเล็กน้อย

หมายเหตุ

  • [NR ที่ ISO สูง] ถูกล็อคไว้ที่ [ปกติ] ในโหมดถ่ายภาพต่อไปนี้:
    • [อัตโนมัติอัจฉริยะ]
    • [อัตโนมัติพิเศษ]
    • [เลือกบรรยากาศ]
    • [ถ่ายภาพพาโนรามา]