ตั้งค่าซูม

ท่านสามารถเลือกตั้งค่าการซูมของกล้อง

  1. MENU(ตั้งค่ากล้อง2) → [ตั้งค่าซูม] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ออพติคัลซูมเท่านั้น:
จำกัดช่วงการซูมไว้ที่การซูมด้วยเลนส์ ท่านสามารถใช้ฟังก์ชั่นซูมอัจฉริยะได้เมื่อตั้งค่า [ขนาดภาพ JPEG] ไว้ที่ [M], [S] หรือ [VGA]
เปิด:ซูมภาพคมชัด:
เลือกการตั้งค่านี้เพื่อใช้ซูมภาพคมชัด ถึงแม้ว่าจะเกินระยะซูมของการซูมด้วยเลนส์แล้ว ผลิตภัณฑ์ก็จะขยายภาพภายในระยะที่ไม่ทำให้คุณภาพของภาพด้อยลงมาก
เปิด:ซูมดิจิตอล:
เมื่อทำการซูมเกินกว่าระยะซูมของฟังก์ชั่นซูมภาพคมชัด ผลิตภัณฑ์จะขยายภาพให้เป็นขนาดใหญ่ที่สุด อย่างไรก็ตาม คุณภาพของภาพจะด้อยลง

หมายเหตุ

  • ตั้ง [ออพติคัลซูมเท่านั้น] ถ้าหากท่านต้องการขยายภาพภายในช่วงที่คุณภาพของภาพไม่ด้อยลง