ใบหน้าก่อนในหลายจุด

ตั้งค่าว่ากล้องจะวัดความสว่างตามใบหน้าที่ตรวจจับหรือไม่ เมื่อตั้งค่า [โหมดวัดแสง] ไว้ที่ [หลายจุด]

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [ใบหน้าก่อนในหลายจุด] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
กล้องจะวัดความสว่างตามใบหน้าที่ตรวจจับ
ปิด:
กล้องจะวัดความสว่างโดยใช้การตั้งค่า [หลายจุด] โดยไม่ค้นหาใบหน้า

หมายเหตุ

  • เมื่อตั้งค่าโหมดถ่ายภาพไว้ที่ [อัตโนมัติอัจฉริยะ] หรือ [อัตโนมัติพิเศษ], [ใบหน้าก่อนในหลายจุด] จะถูกล็อคไว้ที่ [เปิด]