ตั้งค่า Bluetooth

ควบคุมการตั้งค่าในการเชื่อมต่อกล้องกับสมาร์ทโฟนผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth ท่านต้องจับคู่กล้องกับสมาร์ทโฟนก่อนที่จะใช้งานฟังก์ชั่นการเชื่อมโยงข้อมูลการระบุตำแหน่ง
หากท่านต้องการจับคู่กล้องกับสมาร์ทโฟนเพื่อใช้งานฟังก์ชั่นการเชื่อมโยงข้อมูลการระบุตำแหน่ง โปรดดูที่ “ตั้งค่าเชื่อมตำแหน่ง”

  1. MENU (เครือข่าย) → [ตั้งค่า Bluetooth] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ฟังก์ชั่น Bluetooth (เปิด/ปิด):
ตั้งค่าว่าจะสั่งงานฟังก์ชั่น Bluetooth ของกล้องหรือไม่
การจับคู่:
แสดงหน้าจอสำหรับการจับคู่กล้องกับสมาร์ทโฟนโดยใช้ PlayMemories Mobile
แสดง device address:
แสดงหมายเลข BD ของกล้อง

หมายเหตุ

  • ถ้าตั้งค่า [ฟังก์ชั่น Bluetooth] ไว้ที่ [เปิด] กล้องอาจใช้เวลาสักครู่จึงจะปิด