Afspilning af stillbilleder

Afspiller de optagede billeder.

  1. Tryk på (Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstanden.
  2. Vælg billedet med kontrolhjulet.

Tip!

  • Produktet opretter en billeddatabasefil på et hukommelseskort til optagelse og afspilning af billeder. Et billede, som ikke er registreret i billeddatabasefilen, kan muligvis ikke afspilles korrekt. For at afspille billeder, som er optaget vha. andre enheder, skal du registrere disse billeder i billeddatabasefilen vha. MENU(Opsætning)[Gendan billed-db.].
  • Hvis du afspiller billederne lige efter kontinuerlig optagelse, viser skærmen muligvis et ikon, der angiver, at der skrives data/antallet af billeder som mangler at blive skrevet. Under skrivning er visse funktioner ikke til rådighed.
  • Du kan også forstørre et billede ved at dobbelttappe på skærmen. Du kan endvidere trække i og flytte den forstørrede position på skærmen. Indstil først [Brug touchscreen] til andet end [Fra].