Fokusforstørrelse

Du kan kontrollere fokuseringen ved at forstørre billedet inden optagelse.

I modsætning til [MF-hjælp] kan du forstørre billedet uden at betjene fokusringen.

 1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Fokusforstørrelse].
 2. Tryk på midten af kontrolhjulet for at forstørre billedet, og vælg den position, som du ønsker at forstørre, vha. den øverste/nederste/venstre/højre side på kontrolhjulet.
  • Hver gang du trykker på midten, ændres forstørrelsesgraden.
 3. Bekræft fokuseringen.
  • Når fokustilstanden er [Manuel fokus], kan du justere fokus, mens der er forstørret et billede. Funktionen [Fokusforstørrelse] annulleres, når udløserknappen trykkes halvvejs ned.
  • Når udløserknappen trykkes halvt ned, mens der forstørres et billede under den automatiske fokusering, udføres der forskellige funktioner afhængigt af [AF i Fokusforstør.]-indstillingen.
   • Når [AF i Fokusforstør.] er indstillet til [Til]: Der udføres automatisk fokusering igen.
   • Når [AF i Fokusforstør.] er indstillet til [Fra]: Funktionen [Fokusforstørrelse] annulleres.
  • Du kan indstille, hvor længe billedet skal vises forstørret, ved at vælge MENU(Kamera- indstillinger1) → [Fokusforstørrelsestid].
 4. Tryk udløserknappen helt ned for at optage billedet.

Sådan anvendes fokusforstørrelsesfunktionen vha. berøringsbetjening

Du kan justere fokuseringen på det forstørrede billede ved at berøre skærmen. Indstil først [Brug touchscreen] til andet end [Fra]. Når fokustilstanden er [Manuel fokus], kan du udføre [Fokusforstørrelse] ved at dobbelttappe på det område, der skal fokuseres på, under optagelse med skærmen. Under optagelse med søgeren vises der en ramme på midten af skærmen, hvis du dobbelttapper, og du kan flytte rammen ved at trække i den. Billedet forstørres ved at trykke på midten af kontrolhjulet.

Tip!

 • Under brug af fokusforstørrelsesfunktionen kan du flytte det forstørrede område ved at trække i det på berøringspanelet.
 • For at afslutte fokusforstørrelsesfunktionen skal du dobbelttappe igen. Når [AF i Fokusforstør.] er indstillet til [Fra], afsluttes fokusforstørrelsesfunktionen ved at trykke udløserknappen halvvejs ned.