Smil-/Ansigtsreg.

Registrerer ansigterne på dine motiver og justerer fokus-, eksponerings- og blitzindstillingerne samt udfører billedbehandling automatisk.

 1. MENU(Kamera- indstillinger1) → [Smil-/Ansigtsreg.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Fra:
Anvender ikke [Regist. af ansigter]-funktionen.
Til (ansigtsreg.):
Registrerer det registrerede ansigt med højere prioritet vha. [Ansigtsregistrering] .
Til:
Registrerer et ansigt uden at prioritere det registrerede ansigt højere.
Smiludløser:
Registrerer og optager et smil automatisk.

Registrering af ansigter-ramme

 • Når produktet registrerer et ansigt, vises den grå ramme for ansigtsregistrering. Når produktet bestemmer, at autofokus er aktiveret, bliver rammen for ansigtsregistrering hvid. Når du trykker udløserknappen halvvejs ned, bliver rammen grøn.
 • I tilfælde af at du har registreret den prioriterede rækkefølge for hvert enkelt ansigt vha. [Ansigtsregistrering], vælger produktet automatisk det først prioriterede ansigt, og rammen over det ansigt bliver hvid. Rammerne til ansigtsregistrering for andre registrerede ansigter bliver rødlilla.

Tips til mere effektiv optagelse af smil

 • Tildæk ikke øjnene med pandehår og knib øjnene sammen.
 • Tilslør ikke ansigtet med en hat, masker, solbriller osv.
 • Prøv at få ansigtet vendt lige mod produktet og hold det så vandret som muligt.
 • Lav et tydeligt smil med en åben mund. Smilet registreres nemmere, hvis tænderne vises.
 • Hvis du trykker på udløserknappen under brug af Smiludløser, optager produktet billedet. Efter optagelsen vender produktet tilbage til Smiludløsertilstand.

Tip!

 • Når [Smil-/Ansigtsreg.] er indstillet til [Smiludløser], kan du vælge følsomheden for smilregistrering mellem [Til: Lille Smil], [Til: Normalt smil] og [Til: Stort smil].

Bemærk!

 • Du kan ikke anvende Registrering af ansigter-funktionen sammen med de følgende funktioner:
  • Andre zoomfunktioner end den optiske zoom
  • [Panorering]
  • [Billedeffekt]er indstillet til [Farvereduktion].
  • Når du anvender [Fokusforstørrelse]-funktionen.
  • [Valg af motiv] er indstillet til [Landskab], [Nattescene], [Solnedgang].
  • [Optageindstilling] er indstillet til [120p]/[100p].
 • Der kan registreres op til 8 af dine motivers ansigter.
 • Produktet registrerer muligvis ikke alle ansigter, eller registrerer muligvis utilsigtet andre objekter end ansigter under visse forhold.
 • Hvis produktet ikke kan registrere et ansigt, skal du indstille følsomheden for smilregistrering.
 • Hvis du sporer et ansigt med [AF-låsning] under udførelse af Smiludløserfunktionen, udføres der kun Smilregistrering for det ansigt.