Genkald (Kamera- indstillinger1/Kamera- indstillinger2)

Giver dig mulighed for at optage et billede efter genkaldelse af ofte brugte tilstande eller kameraindstillinger, som er registreret med [/ Hukommelse] på forhånd.

  1. Indstil tilstandsknappen til 1, 2 (Hukom.genkald.).
  2. Tryk på midten af kontrolhjulet for at bekræfte.
    • Du kan også genkalde registrerede tilstande eller indstillinger ved at vælge MENU → (Kamera- indstillinger1) → [/ Genkald].

Tip!

  • For at genkalde indstillinger som er registreret til hukommelseskortet, skal du indstille tilstandsknappen til 1 eller 2, og derefter vælge det ønskede nummer ved at trykke på den venstre/højre side af kontrolhjulet
  • Indstillinger registreret til et hukommelseskort vha. et andet kamera af samme modelnavn kan genkaldes med dette kamera.

Bemærk!

  • Hvis du indstiller [/ Genkald] efter afslutning af optageindstillingerne, prioriteres de registrerede indstillinger, og de originale indstillinger bliver muligvis ugyldige. Kontroller indikatorerne på skærmen inden du optager.