Sletning af flere valgte billeder (Slet)

Du kan slette flere valgte billeder. Når du har slettet et billede, kan du ikke gendanne det. Bekræft det billede som skal slettes på forhånd.

  1. MENU(Afspil) → [Slet] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Flere billeder:
Sletter de valgte billeder.

(1) Vælg de billeder som skal slettes, og tryk derefter på midten af kontrolhjulet. -mærket vises i afkrydsningsfeltet. For at annullere valget skal du trykke på midten igen for at fjerne -mærket.

(2) Gentag trin (1) for at slette andre billeder.

(3) MENU[OK].

Alle i denne mappe:
Sletter alle billeder i den valgte mappe.
Alle med denne dato:
Sletter alle billeder i det valgte datoområde.

Tip!

  • Udfør [Formater] for at slette alle billeder, herunder beskyttede billeder.
  • For at for vist en ønsket mappe eller dato skal du vælge den ønskede mappe eller dato under afspilning ved at udføre den følgende procedure:
    (Billedindeks)-knap → vælg bjælken til venstre vha. kontrolhjulet → vælg den ønskede mappe eller dato vha. den øverste/nederste side på kontrolhjulet.

Bemærk!

  • De beskyttede billeder kan ikke slettes.
  • De menupunkter, som kan vælges, varierer afhængigt af [Visningstilstand]-indstillingen.