Fokusområde

Vælger fokuseringsområdet. Brug denne funktion, når det er svært at fokusere ordentligt i autofokustilstanden.

 1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Fokusområde] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Bred :
Fokuserer på et motiv automatisk dækkende hele skærmens område. Når du trykker udløserknappen halvvejs ned i optagetilstanden for stillbilleder, vises der en grøn ramme rundt om det område, der er fokuseret.
Zone :
Vælg en zone på skærmen som der skal fokuseres på, og produktet vil automatisk vælge et fokusområde.
Centrum :
Fokuserer automatisk på et motiv i midten af billedet. Brug sammen med fokuslåsfunktionen til at oprette den komposition som du ønsker.
Fleksibelt punkt :
Giver dig mulighed for at flytte fokusramme til et ønsket punkt på skærmen og fokusere på et ekstremt lille motiv i et smalt område.
Udvidet fleksib. pkt. :
Hvis produktet ikke kan fokusere på et enkelt udvalgt punkt, anvender det fokuspunkter omkring det fleksible punkt som et sekundært prioriteringsområde for fokusering.
AF-låsning :
Når der trykkes på udløserknappen, og den holdes halvvejs nede, sporer produktet motivet inden for det valgte autofokusområde. Denne indstilling er kun til rådighed, når fokustilstanden er sat til [Kontinuerlig AF]. Ret markøren mod [AF-låsning][Fokusområde]-indstillingsskærmen, og juster derefter det ønskede område for start af sporing vha. venstre/højre side af kontrolhjulet. Du kan også flytte området for start af sporing til det ønskede punkt ved at designere området som et fleksibelt punkt eller et udvidet fleksibelt punkt.


Liste over søgerrammer for fokusområdet

Søgerrammen for fokusområdet varierer som følger afhængigt af optagetilstanden.

Ved fokusering på et større område

Ved fokusering på et mindre område

 • Når [Fokusområde] er indstillet til [Bred] eller [Zone], og du sigter mod et motiv i bevægelse, kan søgerrammen for fokusområdet for "Ved fokusering på et mindre område" muligvis blive vist.
 • Når du monterer et A-fatningsobjektiv med en fatningsadapter (LA-EA1 eller LA-EA3) (sælges separat), og [AF-system] er indstillet til [Fasedetektion AF], kan søgerrammen for fokusområdet for "Ved fokusering på et mindre område" muligvis blive vist.

Når der opnås fokus automatisk baseret på hele skærmens område

 • Når du anvender en anden zoomfunktion end den optiske zoom, deaktiveres [Fokusområde]-indstillingen, og rammen for fokusområdet vises med en stiplet linje. AF giver forrang til og omkring midterområdet.

Sådan flyttes fokusområdet

 • Når [Fokusområde] er indstillet til [Zone], [Fleksibelt punkt] eller [Udvidet fleksib. pkt.], kan du optage, hvis du trykker på den knap, som [Standard fokus] er tildelt til, mens du flytter fokusområdet vha. kontrolhjulets øverste/nederste/venstre/højre sider. For at ændre optageindstillingerne vha. kontrolhjulet skal du trykke på den knap, som [Standard fokus] er tildelt til.
 • Du kan hurtigt flytte fokusrammen ved at berøre og trække den på skærmen. Indstil først [Brug touchscreen] til andet end [Fra].

Bemærk!

 • [Fokusområde] er låst til [Bred] i de følgende tilstande:
  • [Intelligent auto]
  • [Bedste auto]
  • [Valg af motiv]
  • Under Smiludløsertilstand
 • Fokusområdet lyser muligvis ikke under kontinuerlig optagelse, eller når udløserknappen trykkes helt ned på én gang.
 • Når tilstandsknappen er indstillet til (Film/S&H-motion) eller under filmoptagelse, kan [AF-låsning] ikke vælges som [Fokusområde].
 • Når [Fokusområde] er indstillet til [Bred] eller [Zone], justeres størrelsen af søgerrammen for AF-området muligvis automatisk i overensstemmelse med motivet og kompositionen som følger:
  • Når du fokuserer på et bredere område som f.eks. et landskab: Der vises en større søgerramme for AF-området.
  • Når du fokuserer på et mindre område som f.eks. blomster eller små genstande: Der vises en mindre søgerramme for AF-området.
 • Du kan ikke udføre funktioner tildelt til kontrolhjulets øverste/nederste/venstre/højre sider eller brugertilpasningsknap 3 under flytning af fokusrammen.