DISP-knap (Skærm/Søger)

Giver dig mulighed for at indstille de skærmvisningstilstande, som kan vælges vha. DISP (Visningsindstilling) i optagetilstand.

  1. MENU (Kamera- indstillinger2) → [DISP-knap][Skærm] eller [Søger] → ønsket indstilling → [Angiv].
    De punkter, som er afmærket med , er til rådighed.

Detaljer om menupunkt

Grafisk visning :
Viser grundlæggende optageinformation. Viser lukkerhastigheden og blændeværdien grafisk.
Vis alle oplysn. :
Viser optageinformation.
Vis ikke oplysn. :
Viser ikke optageinformation.
Histogram :
Viser luminansfordelingen grafisk.
Niveau :
Angiver om produktet er plant i både frem-tilbage (A) og vandrette (B) retninger. Når produktet er plant i begge retninger, bliver indikatoren grøn.

Til søger*:

Viser information egnet til optagelse med søgeren.

*Denne skærmtilstand er kun til rådighed i indstillingen for [Skærm].

Bemærk!

  • Hvis du vipper produktet kraftigt frem eller tilbage, vil vaterfejlen blive stor.
  • Produktet har muligvis en fejlmargin på næsten ±1°, selv når hældningen rettes med vaterpasset.