Liste over ikoner på skærmen

Det viste indhold og deres positioner vist nedenfor er kun en retningslinje og kan eventuelt afvige fra den faktiske visning.

Skærmtilstand

Søgertilstand

I Automatisk tilstand eller Valg af motiv-tilstand

Tilstanden P/A/S/M/Panorering

For afspilning

Visning af grundlæggende information

Visning af histogram

 1. P P* A S M
  Optagetilstand
  Hukom.genkald.
  Ikoner for Scenegenkendelse
  Valg af motiv
  NO CARD
  Status for hukommelseskort/status for overførsel
  100
  Resterende antal billeder, som kan optages
  Bredde-højde-forhold for stillbilleder
  24M / 20M / 12M / 10M / 6.0M / 5.1M
  Billedformat for stillbilleder
  Billedkvalitet for stillbilleder
  Billedhastighed for film
  Optageindstilling for film
  Bluetooth-tilslutning til rådighed/Bluetooth-tilslutning ikke til rådighed
  100%
  Resterende batteri
  Advarsel for resterende batteri
  USB-strømforsyning
  Blitzopladning i gang
  AF-lampe
  Indstillingseffekt fra 
  NFC er aktiveret
  Flytilstand
  Ingen lydoptagelse på film
  Reduktion af vindstøj
  SteadyShot Fra/Til, Advarsel for kamerarystelser
  SteadyS.-brændvid./Advarsel for kamerarystelse
  Indhentning af stedinformation/Stedinformation kan ikke indhentes
  Advarsel for overophedning
  Databasefil fuld/Databasefilfejl
  Smart zoom/Klar billedzoom/Digital zoom
  Visningstilstand 
  100-0003
  Mappenummer-filnummer
  Beskyt
  Filformat for film
  DPOF
  DPOF indstillet
  Dobbelt videooptag.
  Fjern-pc
  Lydløs optagelse
  Visning på lys skærm
  Skrivning af copyrightoplysninger til
  Gamma-visn.hjælp
  Automatisk indramning af billede
  120fps 60fps 30fps 15fps 8fps 4fps 100fps 50fps 25fps 12fps 6fps 3fps 2fps 1fps
  Billedhastighed for optagelse i slow-/hurtigmotion
  Skriver data/Antal billeder som mangler at blive skrevet
  Annuller fokus
  AF-låsning FRA
  Punktfokus
  Udfører Punktfokus
 2. Fremf.metode
  Blitztilstand/Rødøjereduktion
  ±0.0
  Blitzkompens. 
  Fokustilstand
  Fokusområde
  Lysmålermetode
  35mm
  Objektbrændvidde
  7500K A5 G5
  Hvidbalance (Automatisk, forudindstilling, auto under vandet, brugertilpasset, farvetemperatur, farvefilter)
  D-områdeoptimering/Auto HDR
  +3 +3 +3
  Kreativ indst./kontrast, farvemætning og skarphed
  Billedeffekt


  Indikator for følsomhed af smilregistrering


  Billedprofil
  Der er copyrightoplysninger for billedet
  Lydløs optagelse
  Billedfrek. f. søger
 3. AF-låsning
  Vejledningsvisning for AF-låsning med midterknap
  Vælg fokuspunkt Til/Fra
  Vejledningsvisning for indstilling af Fokusområde
  Annuller fokus
  Vejledningsvisning for indstilling af Annuller fokus


  Bracketindikator

  Eksponeringskompensation/Manuelt afpasset
  STBY
  Filmoptagelse på standby
  REC 1:00:12
  Aktuel filmoptagelsestid (timer: minutter: sekunder)
  Kontrolhjulfunktion
  Kontrolvælgerfunktion
  Fokus
  1/250
  Lukkerhastighed
  F3.5
  Blændeværdi
  ISO400
  ISO AUTO
  ISO-følsomhed


  Vejledning til indstilling af eksponering

  AE-lås/FEL-lås
  Indikator for lukkerhastighed
  Indikator for blænde
  Histogram
  Stedinformation
  90°44′55″N
  233°44′55″V
  Information om breddegrad/længdegrad
  Digitalt vaterpas
  Lydniveau
  DRO/Auto HDR/Advarsel for auto HDR-billede
  Billedeffektfejl
  2016-1-1
  10:37AM
  Dato for optagelse
  3/7
  Filnummer/Antal billeder i visningstilstanden
  REC-kontrol
  Område for punktmåling
  00:00:00:00
  Tidskode (time:minut:sekund:billede)
  00 00 00 00
  Brugerbit