Enkelt bracket

Optager flere billeder, mens eksponeringen automatisk ændres fra basis til mørkere, og derefter til lysere. Du kan vælge det billede, som passer til dit formål, efter optagelsen.
Hvis der optages billeder ét efter ét vha. tryk på udløserknappen hver gang, kan du justere fokus eller komposition for hver enkelt optagelse.

 1. Vælg / (Fremf.metode) på kontrolhjulet → [Enkelt bracket].
  • Du kan også indstille fremføringstilstanden ved at vælge MENU (Kamera- indstillinger1) → [Fremf.metode].
 2. Vælg den ønskede tilstand vha. den højre/venstre side på kontrolhjulet.
 3. Juster fokuseringen og optag billedet.
  • Tryk på udløserknappen for hvert billede.

Detaljer om menupunkt

Kameraet optager for eksempel i alt tre billeder i træk med en eksponeringsværdi skiftet med plus eller minus 0,3 EV, når der er valgt [Enkelt bracket: 0,3EV 3-billede].

Bemærk!

 • Når [ISO AUTO] er valgt i tilstanden [Manuel eksp.], ændres eksponeringen vha. justering af ISO-værdien. Hvis der er valgt en anden indstilling end [ISO AUTO], ændres eksponeringen vha. justering af lukkerhastigheden.
 • Når du justerer eksponeringen, ændres eksponeringen i henhold den kompenserede værdi.
 • Bracketoptagelse er ikke til rådighed i de følgende situationer:
  • [Intelligent auto]
  • [Bedste auto]
  • [Valg af motiv]
  • [Panorering]