AF-låsning i midten

Når du trykker på midten af kontrolhjulet, detekterer kameraet motivet placeret i midten af skærmen og fortsætter med at spore objektivet.

 1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [AF-låsning i midten][Til].
 2. Ret målrammen (A) ind over motivet og tryk på midten af kontrolhjulet.
  • Tryk på midten igen for at stoppe sporing.

 3. Tryk udløserknappen helt ned for at optage billedet.

Tip!

 • Du kan vælge det motiv, som skal spores, vha. berøringsbetjening, når du optager ved brug af skærmen. Indstil [Brug touchscreen] til andet end [Fra].

Bemærk!

 • Funktionen [AF-låsning i midten] fungerer muligvis ikke ordentligt i de følgende situationer:
  • Motivet bevæger sig for hurtigt.
  • Motivet er for lille eller for stort.
  • Kontrasten mellem motivet og baggrunden er svag.
  • Det er mørkt.
  • Lyset i omgivelserne skifter.
 • AF-låsning fungerer ikke i følgende situationer:
  • [Panorering]
  • Når [Valg af motiv] er indstillet til [Håndholdt tusmørke] eller [Anti-bevægelsesslør].
  • Når du optager i Manuel fokus-tilstand.
  • Når du bruger digital zoom
  • Når [Optageindstilling] er indstillet til [120p]/[100p].