Bulb-optagelse

Du kan optage et billede, hvor bevægelsen af et motiv er trukket som et spor, vha. lang eksponering.

Bulb-optagelse er egnet til optagelse af lysspor som f.eks. fyrværkeri.

 1. Indstil tilstandsknappen til M (Manuel eksp.).
 2. Drej kontrolhjulet mod uret indtil der vises [BULB].
 3. Indstil blændeværdien (F-værdi) ved at dreje på kontrolvælgeren.
 4. Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere.
 5. Tryk og hold på udløserknappen under hele optagelsen.
  Så længe der trykkes på udløserknappen, forbliver lukkeren åben.

Tip!

 • Når du optager fyrværkeri osv.,skal du fokusere på uendelig i manuel fokustilstand. Hvis du anvender et objektiv, hvis uendelig-punkt er uklart, skal du justere fokus på fyrværkeriet i det område, som du ønsker at fokusere på på forhånd.
 • For at foretage bulb-optagelse uden at forårsage en forringelse af billedkvaliteten, anbefaler vi, at du starter optagelse, mens kameraet er koldt.
 • Billeder, som optages i [BULB]-tilstand, har tendens til at blive slørede. Vi anbefaler, at du anvender et stativ eller en fjernbetjening (sælges separat), som har en låsefunktion til udløserknappen. Brug en fjernbetjening som understøtter tilslutning via multi/mikro-USB-stik.

Bemærk!

 • Jo længere eksponeringstiden er, desto mere støj vil der kunne ses på billedet.
 • Efter optagelse udføres der støjreduktion i lige så lang tid, som lukkeren var åben. Men du kan ikke optage yderligere, mens støjreduktionen er i gang.
 • Du kan ikke indstille lukkerhastigheden til [BULB] i de følgende situationer:
  • [Smiludløser]
  • [Auto HDR]
  • [Billedeffekt] er indstillet til [HDR-maleri] eller [Fyldig sort-hvid tone].
  • [Flerbilled-SR]
  • Når [Fremf.metode] er indstillet til følgende:
   • [Kont. optagelse]
   • [Selvudl.(Kont.)]
   • [Kontinuerlig bracket]
  • [Lydløs optagelse]
  Hvis du anvender funktionerne ovenfor, når lukkerhastigheden er indstillet til [BULB], indstilles lukkerhastigheden midlertidigt til 30 sekunder.