Film/S&H-motion

Du kan vælge eksponeringstilstanden for filmoptagelse eller optagelse i slowmotion/hurtigmotion. Du kan ændre indstillingen og afspilningshastigheden for optagelse i slowmotion/hurtigmotion med [S&H-motionindst.].

  1. Drej tilstandsknappen til (Film/S&H-motion).
  2. MENU (Kamera- indstillinger2) → [Film/S&H-motion] → ønsket indstilling.
  3. Tryk på MOVIE (film)-knappen for at starte optagelsen.
    • Tryk på MOVIE (film)-knappen igen for at stoppe optagelsen.

Detaljer om menupunkt

Auto programmeret / Auto programmeret:
Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret automatisk (både lukkerhastigheden og blændeværdien).
Blændeprioritet / Blændeprioritet:
Giver dig mulighed for at optage efter manuel justering af blændeværdien.
Lukkerhast.prior. / Lukkerhast.prior.:
Giver dig mulighed for at optage efter manuel justering af lukkerhastigheden.
Manuel eksp. / Manuel eksp.:
Giver dig mulighed for at optage efter manuel justering af eksponeringen (både lukkerhastigheden og blændeværdien).