Demotilstand

Funktionen [Demotilstand] viser automatisk film optaget på hukommelseskortet (demonstration), når kameraet ikke er blevet betjent i et vist stykke tid. Normalt vælges [Fra].

  1. MENU(Opsætning) → [Demotilstand] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Demonstrationen af filmafspilning starter automatisk, hvis produktet ikke betjenes i ca. ét minut. Der kan kun afspilles beskyttede AVCHD-film.
Indstil visningstilstanden til [AVCHD-visning] og beskyt filmfilen med den ældste optagedato og -tid.
Fra:
Viser ikke demonstrationen.

Bemærk!

  • Du kan kun indstille dette punkt, når produktet strømforsynes via lysnetadapteren (medfølger).
  • Selvom der er valgt [Til] , starter produktet ikke nogen demonstration, hvis der ikke er nogen filmfil på hukommelseskortet.
  • Når der er valgt [Til], skifter produktet ikke til strømbesparende tilstand.