Standard fokus

Hvis du tildeler [Standard fokus] til den ønskede brugertilpassede tast, kan du genkalde praktiske funktioner som f.eks. hurtig flytning af fokusrammen osv. afhængigt af fokusområdeindstillingerne.

  1. MENU → (Kamera- indstillinger2) → [Specialtast(Optag.)] → ønsket knap, tildel derefter [Standard fokus]-funktionen til knappen.
  2. Tryk på den tast som [Standard fokus] blev tildelt til.
    • Det, som du kan gøre ved at trykke på tasten, varierer afhængigt af indstillingerne for [Fokusområde] og [AF-låsning i midten].
Når [Fokusområde] er indstillet til [Zone], [Fleksibelt punkt] eller [Udvidet fleksib. pkt.]:
Du kan flytte positionen af fokusområdet vha. den øverste/nederste/venstre/højre side på kontrolhjulet.
Når [Fokusområde] er indstillet til [Bred] eller [Centrum]:
  • Når [AF-låsning i midten] er indstillet til [Til], aktiveres [AF-låsning i midten] vha. tryk på tasten. Kameraet detekterer motivet placeret i midten af skærmen og begynder at spore det vha. tryk på midten af kontrolhjulet.
  • Når [AF-låsning i midten] er indstillet til [Fra], fokuserer kameraet på midterpunktet.

Bemærk!

  • Du kan ikke indstille [Standard fokus]-funktionen til [Venstre knap-funk.], [Funkt. af højreknap] eller [Ned-knap].