Skift af skærmvisningen (under optagelse/under afspilning)

Du kan ændre det viste indhold på skærmen.

 1. Tryk på DISP (Visningsindstilling)-knappen.
  • For at skifte den information som vises i søgeren, skal du trykke på DISP-knappen mens du kigger ind i søgeren.
  • Hver gang du trykker på DISP-knappen, ændres visningen af optageinformationen.
  • Det viste indhold og deres positioner er kun en retningslinje og kan eventuelt afvige fra den faktiske visning.

  Under optagelse (Skærm)

  Vis alle oplysn.Vis ikke oplysn.HistogramNiveauTil søgerVis alle oplysn.

  Under optagelse (Søger)

  NiveauVis ikke oplysn.HistogramNiveau

  Under afspilning (Skærm/Søger)

  Vis oplysn.HistogramVis ikke oplysn.Vis oplysn.

  • Hvis billedet har lysskær eller sort-defekter, blinker den modsvarende sektion på histogramvisningen (advarsel om lysskær/sort-defekter).
  • Indstillingerne for afspilning anvendes også i [Autovisning].

Visning af histogram

Et histogram viser luminansfordelingen, ved at vise hvor mange pixels der er vha. luminans. Det viser mørkere mod venstre og lysere mod højre.

Histogrammet ændres afhængigt af eksponeringskompensationen.

Toppunkter i højre og venstre ende af histogrammet angiver, at billedet har henholdsvis lysskær og sort-defekter. Du kan ikke rette sådanne defekter på en computer efter optagelse. Udfør eksponeringskompensation inden optagelse som nødvendigt.

(A): Pixeltælling

(B): Kontrast

Bemærk!

 • Søgervisningen og skærmvisningen for optagelse kan indstilles separat. Kig gennem søgeren for at indstille visningsindstillingerne for søgeren.
 • [Histogram] vises ikke under panoramaoptagelse.
 • Informationen i histogramvisningen angiver ikke det endelige fotografi. Det er information om billedet, som vises på skærmen. Det endelige resultat afhænger af blændeværdien osv.
 • Histogramvisningen er ekstremt forskellig mellem optagelse og afspilning i de følgende tilfælde:
  • Når blitzen anvendes
  • Når der optages et motiv med lav luminans, som f.eks. en nattescene
 • [Til søger] kan ikke vises i filmtilstand.

Tip!

 • Det følgende vises ikke i standardindstillingerne.
  • Grafisk visning
  • Vis alle oplysn. (når søgeren anvendes)
  For at ændre visningstilstandene skal du trykke på MENU → (Kamera- indstillinger2)[DISP-knap] og ændre indstillingen.