Optagelse af film

Du kan optage film ved at trykke på MOVIE (Film)-knappen.

 1. Tryk på MOVIE-knappen for at starte optagelsen.

  • Eftersom [MOVIE-knap] er indstillet til [Altid] i standardindstillingen, kan filmoptagelse startes fra en hvilken som helst optagetilstand.

 2. Tryk på MOVIE-knappen igen for at stoppe optagelsen.

Tip!

 • Du kan tildele funktionen start/stop af filmoptagelse til en foretrukken tast. MENU(Kamera- indstillinger2) → [Specialtast(Optag.)] → indstil funktionen til den ønskede tast.
 • Når du ønsker at angive det område, der skal fokuseres på, skal du indstille området vha. [Fokusområde].
 • For at beholde fokuseringen på et ansigt skal du arrangere kompositionen, så rammen for fokusområdet og rammen for ansigtsregistrering overlapper, eller indstille [Fokusområde] til [Bred].
 • For at justere lukkerhastigheden og blændeværdien til de ønskede indstillinger skal optagetilstanden indstilles til (Film/S&H-motion).
 • De følgende indstillinger for stillbilledoptagelse anvendes til filmoptagelse:
  • ISO
  • Hvidbalance
  • Kreativ indst.
  • Ekspon.komp.
  • Lysmålermetode
  • Ansigtsregistrering
  • D-områdeopt.
  • Objektivkompen.
  • Billedeffekt
 • Du kan ændre indstillingerne for ISO-følsomhed, eksponeringskompensation og fokusområde under optagelse af film.
 • Under optagelse af film kan det optagede billede blive udsendt uden visning af optageinformationen ved at indstille [HDMI-info.visn.] til [Fra].

Bemærk!

 • Lyden fra objektivet og betjeningen af produktet bliver muligvis optaget under filmoptagelse.
  Du kan slå lyden fra ved at vælge MENU → (Kamera- indstillinger2) → [Lydoptagelse][Fra].
 • Lyden af skulderremmens kroge (trekantet krog) kan muligvis optages med under optagelse, afhængigt af den anvendte situation.
 • Kameraets temperatur har tendens til at stige, når du optager film kontinuerligt, og du kan muligvis mærke, at kameraet er varmt. Dette er ikke en funktionsfejl. [Kameraet er overophedet. Lad det køle ned.] vises muligvis også. I sådanne tilfælde skal du slukke for kameraet og vente, indtil kameraet er klar til at optage igen.
 • Når -ikonet vises, er kameraets temperatur for høj. Sluk for kameraet og vent, indtil kameraet er klar til at optage igen.
 • Se "Optagetider for film" angående den kontinuerlige optagetid for en filmoptagelse. Når filmoptagelsen er afsluttet, kan du begynde at optage igen ved at trykke på MOVIE-knappen igen. Afhængigt af produktets og batteriets temperatur kan optagelsen muligvis stoppe for at beskytte produktet.
 • Autofokusfunktionen kan kun anvendes, når optagetilstanden er indstillet til [Auto programmeret]. I dette tilfælde er blændeværdien låst til F3.5 (når den mindste F-værdi for objektivet er F3.5 eller større, er blændeværdien indstillet til den mindste F-værdi).
 • Når tilstandsknappen er indstillet til (Film/S&H-motion), eller når du optager film, kan du ikke vælge [AF-låsning] for [Fokusområde].
 • Når optagetilstanden er (Film/S&H-motion), er [AF-system] indstillet til [Kun ded. fasedet.-AF]. Antallet af fokuspunkter er begrænset til 61.
 • Når du optager film i [Auto programmeret]-tilstand, indstilles blændeværdien og lukkerhastigheden automatisk og kan ikke ændres. Af den grund kan lukkerhastigheden muligvis blive hurtig i et lyse omgivelser, og bevægelsen af motivet optages muligvis ikke jævnt. Ved at ændre eksponeringstilstanden og justere blændeværdien og lukkerhastigheden kan bevægelsen af motivet optages jævnt.
 • I filmoptagelsestilstanden kan de følgende indstillinger ikke blive indstillet i [Billedeffekt]: Når der starter en filmoptagelse, vil [Fra] midlertidigt blive indstillet.
  • Fyldig sort-hvid tone
 • Hvis du retter kameraet mod en meget kraftig lyskilde under optagelse af en film med lav ISO-følsomhed, kan det fremhævede område på billedet muligvis blive optaget som et sort område.
 • Hvis visningstilstanden på skærmen er indstillet til [Til søger], skifter visningstilstanden til [Vis alle oplysn.], når filmoptagelse starter.
 • Brug PlayMemories Home når du importerer XAVC S-film, AVCHD-film og MP4-film til en computer.