Hvidbalance

Korrigerer farvetoneeffekten af det omgivende lysforhold for at optage et neutralt hvidt motiv som hvidt. Brug denne funktion, når billedets farvetoner ikke bliver som du forventede, eller når du ønsker at ændre farvetonerne med vilje af hensyn til det fotografiske udtryk.

  1. Tryk på WB (Hvidbalance)-knappen → ønsket indstilling.
    • Du kan også indstille denne funktion ved at vælge MENU (Kamera- indstillinger1) → [Hvidbalance].

Detaljer om menupunkt

Auto/Dagslys/Skygge/Overskyet/Skinnende/Fluor.: Varmhvidt/Fluor.: Koldhvidt/Fluor.: Daghvidt/Fluor.: Dagslys/Blitz/ Auto under vandet: Når du vælger en lyskilde, som belyser motivet, justerer produktet farvetonerne, så de passer til den valgte lyskilde (forudindstillet hvidbalance). Når du vælger [Auto] detekterer produktet automatisk lyskilden og justerer farvetonerne.

C.temp./filter:
Justerer farvetonerne i henhold til lyskilden. Giver effekten af CC-filtre (farvekompensation) til fotografi.

Brugerdefineret 1/Brugerdefineret 2/Brugerdefineret 3:
Anvender den hvidbalanceindstilling, som er gemt i [Specialopsætning].

Specialopsætning:
Gemmer den grundlæggende hvide farve under lysforholdene til optagemiljøet.
Vælg et nummer for en gemt brugerdefineret hvidbalance.

Tip!

  • Du kan få vist finjusteringsskærmen og udføre finjusteringer af farvetoner efter behov ved at trykke multivælgeren til højre.
  • Hvis farvetonerne ikke bliver, som du forventede, i de valgte indstillinger, skal du udføre [Hv.b.bracketing]-optagelse.
  • eller vises kun, når [Prior. indstil. i AWB] er indstillet til [Stemning] eller [Hvid].

Bemærk!

  • [Hvidbalance] er fastsat til [Auto] i de følgende optagetilstande:
    • [Intelligent auto]
  • Hvis du anvender en kviksølvlampe eller en natriumlampe som lyskilde, vil den nøjagtige hvidbalance ikke blive opnået pga. lysets egenskaber. Det anbefales at optage billeder vha. en blitz eller vælge [Specialopsætning].