Fremf.metode

Vælg den passende tilstand for motivet som f.eks. enkelt optagelse, kontinuerlig optagelse eller bracketoptagelse.

  1. Tryk på / (Fremf.metode)-knappen → vælg den ønskede indstilling.
    • Du kan også indstille fremføringstilstanden ved at vælge MENU (Kamera- indstillinger1) → [Fremf.metode].

Detaljer om menupunkt

Enkelt optagelse:
Normal optagetilstand.
Kont. optagelse:
Optager kontinuerligt billeder, mens du trykker på udløserknappen og holder den nede.
Selvudløser:
Optager et billede vha. selvudløseren, efter der er forløbet et angivet antal sekunder, siden der blev trykket på udløserknappen.
Selvudl.(Kont.):
Optager et angivet antal billeder vha. selvudløseren, efter der er forløbet et angivet antal sekunder, siden der blev trykket på udløserknappen.
Kontinuerlig bracket:
Optager billeder, mens du holder udløserknappen nede, alle med forskellige grader af lysstyrke.
Enkelt bracket:
Optager et specificeret antal billeder, ét efter ét, alle med en forskellig grad af lysstyrke.
Hv.b.bracketing:
Optager i alt tre billeder, alle med forskellige farvetoner i henhold til de valgte indstillinger for hvidbalance, farvetemperatur og farvefilter.
DRO-bracket:
Optager i alt tre billeder, alle med en forskellig grad af D-områdeoptimering.