AF m/udløserk. (stillbillede)

Vælger, om der skal fokuseres automatisk, når du trykker udløserknappen halvvejs ned. Vælg [Fra] for at justere fokuseringen og eksponeringen separat.

  1. MENU(Kamera- indstillinger1) → [AF m/udløserk.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Autofokus udføres, når du trykker udløserknappen halvvejs ned.
Fra:
Autofokus udføres ikke, selvom du trykker udløserknappen halvvejs ned.


Praktisk metode til mikrojustering af fokus

Aktivering af autofokusfunktionen med en anden knap end udløserknappen gør det muligt at foretage mere nøjagtig fokusering i kombination med manuel fokusering.

  1. Monter et SSM-objektiv eller SAL18135-objektiv til kameraet, og indstil derefter kontakten for fokuseringstilstand på objektivet til "AF".
  2. Indstil [AF m/udløserk.] til [Fra].
  3. MENU (Kamera- indstillinger2) → [Specialtast(Optag.)] → tildel [AF til] og [Fokusforstørrelse]-funktionerne til de ønskede taster.
  4. Indstil [Eye-Start AF] til [Fra] for at undgå autofokusering, når du kigger gennem søgeren.
  5. Tryk på den tast som [AF til]-funktionen er tildelt til.
  6. Tryk på den tast som [Fokusforstørrelse]-funktionen er tildelt til, og rotér derefter fokusringen for mikrojusteringer af fokus.
  7. Tryk udløserknappen helt ned for at optage billedet.
  • Andre SAM-objektiver end SAL18135-objektivet understøtter ikke DMF (Direct Manual Focus)-funktionen (fra og med den dag som dette kamera blev sat til salg).