Brug af Fn (Funktion)-knappen

Du kan registrere ofte anvendte funktioner til Fn (Funktion)-knappen og genkalde dem under optagelse. Der kan registreres op til 12 ofte anvendte funktioner til Fn (Funktion)-knappen.

  1. Når du anvender skærmen, skal du trykke flere gange på DISP-knappen for at få vist en anden skærmtilstand end [Til søger], og derefter trykke på Fn (Funktion)-knappen.
    • Når du anvender søgeren, er denne procedure ikke nødvendig.

  2. Vælg en funktion som skal indstilles ved at trykke multivælgeren op/ned/venstre/højre.

  3. Vælg den ønskede indstilling ved at dreje på den forreste vælger, og tryk på midten af multivælgeren.
    • Visse funktioner kan finjusteres vha. den bagerste vælger.

Sådan justeres indstillinger fra dedikerede indstillingsskærme

Vælg den ønskede funktion i trin 2, og tryk derefter på midten af multivælgeren. Den dedikerede indstillingsskærm for funktionen vises. Følg betjeningsvejledningen (A) for at justere indstillingerne.