Kontinuerlig bracket

Optager flere billeder, mens eksponeringen automatisk ændres fra basis til mørkere, og derefter til lysere. Du kan vælge et billede, som passer til dit formål, efter optagelsen.

 1. / (Fremf.metode)-knappen → [Kontinuerlig bracket].
  • Du kan også indstille fremføringstilstanden ved at vælge MENU (Kamera- indstillinger1) → [Fremf.metode].
 2. Vælg den ønskede tilstand ved at trykke multivælgeren til højre/venstre.
 3. Juster fokuseringen og optag billedet.
  • Grundeksponeringen fastsættes ved den første optagelse.
  • Fortsæt med at trykke og holde på udløserknappen indtil bracketoptagelse er færdig.

Detaljer om menupunkt

Kameraet optager for eksempel i alt tre billeder kontinuerligt med en eksponeringsværdi skiftet med plus eller minus 0,3 EV, når der er valgt [Kontinuerlig bracket: 0,3EV 3-bil.].

Bemærk!

 • Den sidste optagelse vises på den automatiske visning.
 • Når [ISO AUTO] er valgt i tilstanden [Manuel eksp.], ændres eksponeringen vha. justering af ISO-værdien. Hvis der er valgt en anden indstilling end [ISO AUTO], ændres eksponeringen vha. justering af lukkerhastigheden.
 • Når du justerer eksponeringen, ændres eksponeringen i henhold den kompenserede værdi.
 • Bracketoptagelse er ikke til rådighed i de følgende situationer:
  • [Intelligent auto]
  • [Panorering]
 • Når blitzen anvendes, udfører produktet blitzbracketoptagelse, hvor mængden af blitzlys ændres, selvom der er valgt [Kontinuerlig bracket]. Tryk på udløserknappen for hvert billede.