AF-mikrojust.

Giver dig mulighed for at justere og registrere autofokuserede positioner for hvert enkelt objektiv.

Under almindelig brug behøver du ikke justere den autofokuserede position vha. denne funktion. Brug kun denne funktion når der behøves justeringer for bestemte fokusområder eller brændvidder. Bemærk, at autofokusfunktionen muligvis ikke kan udføres på en korrekt position, når denne justering anvendes.

 1. MENU (Kamera- indstillinger1) → vælg [AF-mikrojust.].
 2. Vælg [AF-justeringsindstil.][Til].
 3. Juster værdien for midterområdet.
  • Jo større den værdi, som du vælger, er, desto længere væk vil den automatisk fokuserede position være fra produktet. Jo mindre den værdi, som du vælger, er, desto nærmere vil den automatisk fokuserede position være på produktet.
  • For at justere autofokuspositionen for det dedikerede område for Fasedetektion AF skal du indstille værdien for midterområdet.
  • Hvis justeringen af midterområdet ikke er nødvendig, kan du springe dette trin over.
 4. Juster værdierne for hjørneområderne efter behov.
  • Indstil værdierne for hjørneområderne, hvis der behøves justering af de autofokuserede positioner uden for den dedikerede Fasedetektion AF.

AF-mikrojusteringsområder

Konceptuelt diagram

Du kan justere autofokuspositionen for både objektivets vidvinkel- og telefoto-ende. Når hybrid-fasedetektion-AF er aktiv*, kan du justere autofokuspunkter for hjørneområderne (2 - 5) såvel som midterområdet (1).

 • Justeringen for midterområdet anvendes til både fasedetektion-AF-sensoren i brændplanet og den dedikerede fasedetektion-AF-sensor.
 • Justeringerne for hjørneområderne anvendes til fasedetektion-AF-sensoren i brændplanet.

*Når der er monteret et objektiv, som understøtter hybrid-fasedetektion-AF, og [AF-system] er indstillet til [Auto]

Tip!

 • Det anbefales, at du justerer positionen under de faktiske optageforhold. Indstil [Fokusområde] til [Fleksibelt punkt] og anvend et lyst motiv med høj kontrast, når du justerer.

Bemærk!

 • For brændvidder mellem vidvinkelenden og telefotoenden anvendes de værdier, som er interpoleret med værdierne for hver enkelt ende.
 • For områder mellem de justerede områder anvendes de værdier, som er interpoleret med værdierne for hver enkelt ende.
 • Når fasedetektion-AF-området i brændplanet er gjort smallere, som f.eks. når der er monteret et objektiv dedikeret til APS-C-format, er det kun det smallere AF-område, som kan justeres.
 • Når der er monteret et prime-objektiv kan du ikke indtaste justeringsværdien for telefotoenden. Justeringsværdien for vidvinkelenden anvendes.
 • Du kan ikke justere autofokuspositionen for hjørneområdet i følgende situationer:
  • [Valgbart AF-område]er indstillet til [Kun krydstype-AF]
  • [Punkter f. fleksi. pkt.]er indstillet til [15 punkter]
 • Når du monterer et objektiv, som du allerede har registreret en værdi for, vises den registrerede værdi på skærmen. [±0] vises for objektiver, som der endnu ikke er registreret nogen værdi for.
 • Hvis [-] vises som værdien, så er der blevet registreret i alt 30 objektiver, og der kan ikke registreres noget nyt objektiv. For at registrere et nyt objektiv skal du montere et objektiv, for hvilket registreringen kan slettes, og indstille dets værdi til [±0], eller nulstille værdierne for alle objektiverne vha. [Slet].
 • [AF-mikrojust.] understøtter objektiver fra Sony, Minolta og Konica-Minolta. Hvis du udfører [AF-mikrojust.] med andre objektiver end de understøttede objektiver, kan de registrerede indstillinger for de understøttede objektiver muligvis blive påvirket. Udfør ikke [AF-mikrojust.] med et objektiv, som ikke er understøttet.
 • Du kan ikke indstille [AF-mikrojust.] enkeltvist for et objektiv fra Sony, Minolta og Konica-Minolta med den samme specifikation.