Ansigtsregistrering

Registrerer ansigterne på dine motiver og justerer fokus-, eksponerings- og blitzindstillingerne samt udfører billedbehandling automatisk.

 1. MENU(Kamera- indstillinger1) → [Ansigtsregistrering] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Fra:
Anvender ikke [Regist. af ansigter]-funktionen.
Til (ansigtsreg.):
Registrerer det registrerede ansigt med højere prioritet vha. [Ansigtsregistrering] .
Til:
Registrerer et ansigt uden at prioritere det registrerede ansigt højere.

Registrering af ansigter-ramme

 • Når produktet registrerer et ansigt, vises den grå ramme for ansigtsregistrering. Når produktet bestemmer, at autofokus er aktiveret, bliver rammen for ansigtsregistrering hvid. Når du trykker udløserknappen halvvejs ned, bliver rammen grøn.
 • I tilfælde af at du har registreret den prioriterede rækkefølge for hvert enkelt ansigt vha. [Ansigtsregistrering], vælger produktet automatisk det først prioriterede ansigt, og rammen over det ansigt bliver hvid. Rammerne til ansigtsregistrering for andre registrerede ansigter bliver rødlilla.

Bemærk!

 • Du kan ikke anvende Registrering af ansigter-funktionen sammen med de følgende funktioner:
  • Andre zoomfunktioner end den optiske zoom
  • [Panorering]
  • [Billedeffekt]er indstillet til [Farvereduktion].
  • Når du anvender [Fokusforstørrelse]-funktionen.
  • [Optageindstilling] er indstillet til [120p]/[100p].
 • Der kan registreres op til 8 af dine motivers ansigter.
 • Produktet registrerer muligvis ikke alle ansigter, eller registrerer muligvis utilsigtet andre objekter end ansigter under visse forhold.