Fokusområde

Vælger fokuseringsområdet. Brug denne funktion, når det er svært at fokusere ordentligt i autofokustilstanden.

 1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Fokusområde] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Bred :
Fokuserer på et motiv automatisk dækkende hele skærmens område. Når du trykker udløserknappen halvvejs ned i optagetilstanden for stillbilleder, vises der en grøn ramme rundt om det område, der er fokuseret.
Zone :
Vælg en zone på skærmen som der skal fokuseres på, og produktet vil automatisk vælge et fokusområde.
Centrum :
Fokuserer automatisk på et motiv i midten af billedet. Brug sammen med fokuslåsfunktionen til at oprette den komposition som du ønsker.
Fleksibelt punkt :
Giver dig mulighed for at flytte fokusramme til et ønsket punkt på skærmen og fokusere på et ekstremt lille motiv i et smalt område.
Udvidet fleksib. pkt. :
Hvis produktet ikke kan fokusere på et enkelt udvalgt punkt, anvender det fokuspunkter omkring det fleksible punkt som et sekundært prioriteringsområde for fokusering.
AF-låsning :
Når der trykkes på udløserknappen, og den holdes halvvejs nede, sporer produktet motivet inden for det valgte autofokusområde. Denne indstilling er kun til rådighed, når fokustilstanden er sat til [Kontinuerlig AF]. Ret markøren mod [AF-låsning][Fokusområde]-indstillingsskærmen, og juster derefter det ønskede område for start af sporing ved at trykke multivælgeren til venstre/højre. Du kan også flytte området for start af sporing til det ønskede punkt ved at designere området som et fleksibelt punkt eller et udvidet fleksibelt punkt.


Tilgængelige fokusområder

Når hybrid-fasedetektion-AF-systemet er aktivt, er hele fokusområdet, inklusive fasedetektion-AF-området i brændplanet, til rådighed (A). Når hybrid-fasedetektion-AF-systemet ikke er aktivt, er det dedikerede fasedetektion-AF-område til rådighed (B).

Konceptuelt diagram

Det grå område er det tilgængelige fokusområde.

 • Når [Zone] er valgt, er fokusområdet inddelt i 15 zoner i (A), eller 9 zoner i (B).

Sådan flyttes fokusområdet

 • Du kan flytte fokusområdet i [Fleksibelt punkt], [Udvidet fleksib. pkt.] eller [Zone] ved at betjene multivælgeren.

Bemærk!

 • [Fokusområde] er låst til [Bred] i de følgende tilstande:
  • [Intelligent auto]
  • AF-låsning
  • [Øje-AF]
 • Fokusområdet lyser muligvis ikke under kontinuerlig optagelse, eller når udløserknappen trykkes helt ned på én gang.
 • Når tilstandsknappen er indstillet til (Film/S&H-motion) eller under filmoptagelse, kan [AF-låsning] ikke vælges som [Fokusområde].
 • Når du anvender de følgende zoomfunktioner, vises der muligvis en stiplet firkantet ramme omkring hele skærmen afhængigt af zoomgraden. Kameraet vil automatisk fokusere på hele skærmen.
  • Smart zoom
  • Klar billedzoom
  • Digital zoom