Ekspon.komp.

Normalt indstilles eksponering automatisk (automatisk eksponering). Baseret på den eksponeringsværdi som indstilles af automatisk eksponering, kan du gøre hele billedet lysere eller mørkere, hvis du justerer [Ekspon.komp.] til henholdsvis plussiden eller minussiden (eksponeringskompensation).

 1. Tryk på eksponeringskompensationsknappen.
  • Du kan også indstille denne funktion ved at vælge MENU (Kamera- indstillinger1) → [Ekspon.komp.].

 2. Vælg den ønskede indstilling ved at trykke multivælgeren til venstre/højre.
  • Du kan justere eksponeringen i området fra -5,0 EV til + 5,0 EV.
  • Du kan kontrollere eksponeringsværdien, du indstiller på optageskærmen (A).

   Skærm

   Søger

Bemærk!

 • Du kan ikke udføre eksponeringskompensation i de følgende optagetilstande:
  • [Intelligent auto]
 • Når du anvender [Manuel eksp.], kan du kun udføre eksponeringskompensation, når [ISO] er indstillet til [ISO AUTO].
 • Der vises kun en værdi mellem -3,0 EV og +3,0 EV, sammen med den tilsvarende billedlysstyrke, på skærmen under optagelse. Hvis du indstiller en eksponering uden for dette område, viser billedlysstyrken på skærmen ikke effekten, men den vil være gengivet på det optagede billede.
 • Du kan justere eksponeringen i området fra –2,0 EV til +2,0 EV for film.
 • Hvis du optager et motiv under ekstremt lyse eller mørke forhold, eller når du anvender blitzen, vil du muligvis ikke være i stand til at opnå en tilfredsstillende effekt.