Billedprofil

Giver dig mulighed for at ændre indstillingerne for farven, gradationen osv.

Tilpasning af billedprofilen

Du kan tilpasse billedkvaliteten ved at justere billedprofilpunkter som f.eks. [Gamma] og [Detalje]. Når du indstiller disse parametre, skal du tilslutte kameraet til et tv eller en skærm, og justere dem mens du kigger på billedet på skærmen.

 1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Billedprofil] → den profil du ønsker at ændre.
 2. Gå til punktindeksskærmen ved at trykke multivælgeren til højre.
 3. Vælg det punkt som skal ændres med op/ned-siderne på multivælgeren.
 4. Vælg den ønskede værdi ved at trykke multivælgeren op/ned, og tryk på midten.

Brug af forudindstillingen for billedprofil

Standardindstillingerne [PP1] til [PP9] for film er blevet indstillet på forhånd i kameraet baseret på forskellige optageforhold.

MENU → (Kamera- indstillinger1) → [Billedprofil] → ønsket indstilling.

PP1:
Eksempelindstilling ved brug af [Movie]-gamma
PP2:
Eksempelindstilling ved brug af [Still]-gamma
PP3:
Eksempelindstilling på naturlig farvetone ved brug af [ITU709]-gamma
PP4:
Eksempelindstilling på en farvetone tro over for ITU709-standarden
PP5:
Eksempelindstilling ved brug af [Cine1]-gamma
PP6:
Eksempelindstilling ved brug af [Cine2]-gamma
PP7:
Eksempelindstilling ved brug af [S-Log2]-gamma
PP8:
Eksempelindstilling vha. [S-Log3]-gamma og [S-Gamut3.Cine] under [Farvetilstand].
PP9:
Eksempelindstilling vha. [S-Log3]-gamma og [S-Gamut3] under [Farvetilstand].

Billedprofilens punkter

Sortniveau
Indstiller sortniveauet. (–15 til +15)

Gamma
Vælger en gammakurve.
Movie: Standard gammakurve for film
Still: Standard gammakurve for stillbilleder
Cine1: Blødgør kontrasten i mørke dele og fremhæver gradation i lyse dele for at lave en film med afslappede farver. (svarende til HG4609G33)
Cine2: Svarer til [Cine1], men er optimeret til redigering med op til 100% videosignal. (svarende til HG4600G30)
Cine3: Forstærker kontrasten i lys og skygge mere end [Cine1] og styrker gradation i sort.
Cine4: Styrker kontrasten i mørke dele mere end [Cine3]. Kontrasten i mørke dele er lavere, og kontrasten i lyse dele er højere end for [Movie].
ITU709: Gammakurve som svarer til ITU709.
ITU709(800%): Gammakurve til bekræftelse af scener ved formodning om optagelse vha. [S-Log2] eller [S-Log3].
S-Log2: Gammakurve for [S-Log2]. Denne indstilling er baseret på formodningen om, at billedet vil blive behandlet efter optagelse.
S-Log3: Gammakurve for [S-Log3] med flere lignende funktioner til film. Denne indstilling er baseret på formodningen om, at billedet vil blive behandlet efter optagelse.

Sort Gamma
Korrigerer gamma i områder med lav intensitet.
Område: Vælger korrektionsområdet. (Bred / Mellem / Smal)
Niveau: Indstiller korrektionsniveauet. (-7 (maksimal sort komprimering) til +7 (maksimal sort udstrækning))

Knæ
Indstiller knæpunkt og hældning for videosignalkomprimering for at forhindre overeksponering ved at begrænse signaler i områder for motivet med høj intensitet til dynamikområdet i dit kamera.
Ved valg af [Still], [Cine1], [Cine2], [Cine3], [Cine4], [ITU709(800%)], [S-Log2], [S-Log3] i [Gamma], indstilles [Knæ] til [Fra], hvis [Tilstand] er indstillet til [Auto]. For at anvende funktioner i [Knæ] skal [Tilstand] indstilles til [Manuel].
Tilstand: Vælger auto/manuel-indstillinger.
 • Auto: Knæpunktet og hældningen indstilles automatisk.
 • Manuel: Knæpunktet og hældningen indstilles manuelt.
Auto. indstilling: Indstillinger, når [Auto] er valgt som [Tilstand].
 • Maksimalt punkt: Indstiller det maksimale punkt for knæpunktet. (90% til 100%)
 • Følsomhed: Indstiller følsomheden. (Høj / Mellem / Lav)
Manuel indstilling: Indstillinger, når [Manuel] er valgt som [Tilstand].
 • Punkt: Indstiller knæpunktet. (75% til 105%)
 • Hældning: Indstiller knæhældningen. (-5 (blid) til +5 (stejl))

Farvetilstand
Indstiller type og niveau for farver.
Movie: Egnede farver, når [Gamma] er indstillet til [Movie].
Still: Egnede farver, når [Gamma] er indstillet til [Still].
Cinema: Egnede farver, når [Gamma] er indstillet til [Cine1].
Pro: Farvetoner svarende til standardbilledkvaliteten for Sonys professionelle kameraer (ved kombination med ITU709-gamma)
ITU709 matrix: Farver i overensstemmelse med ITU709-standard (ved kombination med ITU709-gamma)
Sort/hvid: Indstiller mætningen til nul for optagelse i sort og hvid.
S-Gamut: Indstilling baseret på formodningen om, at billederne behandles efter optagelse. Anvendes, når [Gamma] er indstillet til [S-Log2].
S-Gamut3.Cine: Indstilling baseret på formodningen om, at billederne behandles efter optagelse. Anvendes, når [Gamma] er indstillet til [S-Log3]. Denne indstilling giver dig mulighed for at optage i et farverum, som nemt kan konverteres til digital biograf.
S-Gamut3: Indstilling baseret på formodningen om, at billederne behandles efter optagelse. Anvendes, når [Gamma] er indstillet til [S-Log3]. Denne indstilling giver dig mulighed for at optage i et bredt farverum.

Mætning
Indstiller farvemætningen. (-32 til +32)

Farvefase
Indstiller farvefasen. (-7 til +7)

Farvedybde
Indstiller farvedybden for hver farvefase. Denne funktion er mere effektiv til kromatiske farver og mindre effektiv til akromatiske farver. Farven ser dybere ud, efterhånden som du øger indstillingsværdien mod den positive side, og lysere ud, efterhånden som du sænker værdien mod den negative side. Denne funktion er effektiv, selvom du indstiller [Farvetilstand] til [Sort/hvid].
[R] -7 (lys rød) til +7 (dyb rød)
[G] -7 (lys grøn) til +7 (dyb grøn)
[B] -7 (lys blå) til +7 (dyb blå)
[C] -7 (lys cyan) til +7 (dyb cyan)
[M] -7 (lys magenta) til +7 (dyb magenta)
[Y] -7 (lys gul) til +7 (dyb gul)

Detalje
Indstiller punkter for [Detalje].
Niveau: Indstiller [Detalje]-niveauet. (-7 til +7)
Juster: De følgende parametre kan vælges manuelt.
 • Tilstand: Vælger auto/manuel-indstilling. (Auto (automatisk optimering) / Manuel (Detaljerne indstilles manuelt.))
 • V/H-balance: Indstiller den lodrette (V) og vandrette (H) balance for DETALJE. (-2 (fra den lodrette (V) side) til +2 (fra den vandrette (H) side))
 • B/W-balance: Vælger balancen for den nedre DETALJE (B) og øvre DETALJE (W). (Type1 (fra den nedre DETALJE (B) side) til Type5 (fra den øvre DETALJE (W) side))
 • Begrænsning: Indstiller grænseniveauet for [Detalje]. (0 (Lavt grænseniveau: begrænsning sandsynlig) til 7 (Højt grænseniveau: begrænsning usandsynlig))
 • Crispning: Indstiller skarpgørelsesniveauet. (0 (lavt skarpgørelsesniveau) til 7 (dybt skarpgørelsesniveau))
 • Fremhæv detalje: Indstiller [Detalje]-niveauet i områderne med høj intensitet. (0 til 4)

Sådan kopieres indstillingerne til et andet billedprofilnummer
Du kan kopiere indstillingerne for billedprofilen til et andet billedprofilnummer.
MENU (Kamera- indstillinger1) → [Billedprofil][Kopier].

Sådan nulstilles billedprofilen til standardindstillingen
Du kan nulstille billedprofilen til standardindstillingen. Du kan ikke nulstille alle billedprofilindstillinger på én gang.
MENU (Kamera- indstillinger1) → [Billedprofil][Nulstil].

Bemærk!

 • Eftersom parametrene deles for film og stillbilleder, skal du justere værdien, når du ændrer optagetilstanden.
 • Hvis du udskriver RAW-billeder med optageindstillinger, reflekteres de følgende indstillinger ikke:
  • Sortniveau
  • Sort Gamma
  • Knæ
  • Farvedybde
 • Når [Optageindstilling] er [120p 100M]/[100p 100M] eller [120p 60M]/[100p 60M], er [Sort Gamma] fastsat på "0", og kan ikke justeres.
 • Hvis du ændrer [Gamma], ændres det tilgængelige ISO-værdiområde.
 • Der er muligvis mere støj i mørke dele afhængigt af gammaindstillingerne. Det kan muligvis forbedres ved at indstille objektivkompensationen til [Fra].
 • Når der anvendes S-Log2- eller S-Log3-gamma, bliver støjen mere mærkbar i forhold til, når der anvendes andre gammaer. Hvis der stadig er betydelig støj, selv efter behandling af billeder, kan det muligvis forbedres ved at optage med en lysere indstilling. Men dynamikområdet bliver af denne grund smallere, når du optager med en lysere indstilling. Vi anbefaler, at du kontrollerer billedet på forhånd vha. en testoptagelse, når du anvender S-Log2 eller S-Log3.
 • Indstilling af [ITU709(800%)], [S-Log2] eller [S-Log3] kan muligvis medføre en fejl i den brugertilpassede opsætning af hvidbalancen. I dette tilfælde skal du først foretage brugertilpasset opsætning med en anden gamma end [ITU709(800%)], [S-Log2] eller [S-Log3], og derefter vælge [ITU709(800%)]-, [S-Log2]- eller [S-Log3]-gamma igen.
 • Indstilling af [ITU709(800%)], [S-Log2] eller [S-Log3] deaktiverer [Sortniveau]-indstillingen.
 • Hvis du indstiller [Hældning] til +5 i [Manuel indstilling], indstilles [Knæ] til [Fra].
 • S-Gamut, S-Gamut3.Cine og S-Gamut3 er farverum, som kun findes hos Sony. Men dette kameras S-Gamut-indstilling understøtter ikke det fulde S-Gamut-farverum. Det er en indstilling til at opnå en farvegengivelse svarende til S-Gamut.