Fokustilstand

Vælger den fokusmetode som passer til motivets bevægelse.

Metoden til skift af fokuseringstilstand afhænger af det monterede objektiv.

 1. Hvis objektivet har en kontakt for fokuseringstilstand, skal den indstilles til "AF" eller "MF".
  • Med et SSM-objektiv eller et SAM-objektiv som understøtter DMF (Direkte manuel fokus)*, kan du skifte fokustilstanden til en hvilken som helst tilstand, herunder tilstandene autofokus og manuel fokus, ved at betjene kameraet, selv når kontakten for fokuseringstilstand på objektivet er i "AF"-positionen.

  * Kun SAL18135 (fra og med den dag dette kamera blev sat til salg)

 2. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Fokustilstand] → ønsket indstilling.
  • Når du ønsker at anvende autofokusfunktionen, skal du indstille kontakten for fokuseringstilstand på objektivet til "AF". Hvis kontakten for fokuseringstilstand på objektivet er indstillet til "MF", vil fokustilstanden blive låst til [Manuel fokus].
  • Hvis objektivet understøtter hybrid-fasedetektion-AF-systemet, vil hver enkelt autofokustilstand anvende hybrid-fasedetektion-AF-systemet som fokusdetektionsmetoden i standardindstillingerne. Fokusdetektionsmetoden kan ændres ved at vælge MENU (Kamera- indstillinger1) → [AF-system].

Detaljer om menupunkt

(Enkeltbilled-AF):
Produktet låser fokus, når først fokuseringen er gennemført. Anvend denne, når motivet ikke er i bevægelse.

(Automatisk AF): Der skiftes mellem
[Enkeltbilled-AF] og [Kontinuerlig AF] i henhold til motivets bevægelse. Når udløserknappen trykkes halvvejs ned, låser produktet fokus, når det bestemmer, at motivet er ubevægeligt, eller fortsætter med at fokusere, når motivet er i bevægelse. Under kontinuerlig optagelse optager produktet automatisk med Kontinuerlig AF fra optagelse nummer to.

(Kontinuerlig AF):
Produktet fortsætter med at fokusere, mens udløserknappen er trykket og holdt halvvejs ned. Brug dette, når motivet er i bevægelse. I tilstanden [Kontinuerlig AF] er der ikke noget bip, når kameraet fokuserer.

(Dir. man. fokus.):
Du kan foretage finjusteringer manuelt efter fokus er låst, hvorved du kan fokusere hurtigere på et motiv, end når du anvender den manuelle fokus fra begyndelsen. Dette er praktisk i situationer som ved makrooptagelse.

(Manuel fokus):
Justerer fokuseringen manuelt. Hvis du ikke kan fokusere på det tilsigtede motiv vha. autofokus, skal du anvende manuel fokus.

Fokusindikator

(tændt):
Motivet er fokuseret, og fokus er låst.

(blinker):
Motivet er ikke fokuseret.

(tændt):
Motivet er fokuseret. Fokus vil blive justeret kontinuerligt i overensstemmelse med motivets bevægelser.

(tændt):
Fokusering er i gang.

Motiver, som det er svært at fokusere på vha. autofokus

 • Mørke og fjerne motiver
 • Motiver med ringe kontrast
 • Motiver set gennem glas
 • Motiver i hurtig bevægelse
 • Reflekterende lys eller skinnende overflader
 • Blinkende lys
 • Motiver i modlys
 • Kontinuerligt gentagende mønstre som f.eks. bygningsfacader
 • Motiver i et fokusområde med forskellige brændvidder

Bemærk!

 • Det er kun [Kontinuerlig AF] og [Manuel fokus], som er til rådighed i filmoptagelsestilstanden.

Tip!

 • I tilstanden [Kontinuerlig AF] kan du låse fokus ved at trykke og holde på den knap, som har fået tildelt [Fokuslås]-funktionen.