Liste over ikoner på skærmen

Det viste indhold og deres positioner på illustrationerne er kun retningslinjer og kan eventuelt afvige fra de faktiske visninger.

Skærmtilstand

Søgertilstand

[Intelligent auto]-tilstand

Tilstanden P/A/S/M/Panorering

For afspilning

Visning af grundlæggende information

Visning af histogram

 1. P P* A S M
  Optagetilstand
  Registreringsnummer
  Ikoner for Scenegenkendelse
  NO CARD
  Hukommelseskort/overførsel
  100
  Resterende antal billeder, som kan optages
  Bredde-højde-forhold for stillbilleder
  42M / 36M / 18M / 15M / 11M / 8,9M / 4,5M / 3,8M
  Billedformat for stillbilleder
  Billedkvalitet for stillbilleder
  Billedhastighed for film
  Optageindstilling for film
  Bluetooth-tilslutning til rådighed/Bluetooth-tilslutning ikke til rådighed
  Tilsluttet til smartphone/Ikke tilsluttet til smartphone
  Resterende batteri
  Advarsel for resterende batteri
  Blitzopladning i gang
  APS-C/Super 35mm
  Indstillingseffekt fra
  NFC aktiv
  Flytilstand
  Flimmer detekteret
  Ingen lydoptagelse på film
  Vindstøjsreduktion
  SteadyShot fra/til, Advarsel for kamerarystelser
  SteadyS.-brændvid./Advarsel for kamerarystelse
  Indhentning af stedinformation/Stedinformation kan ikke indhentes
  Advarsel for overophedning
  Databasefil fuld/Databasefilfejl
  Smart zoom/Klar billedzoom/Digital zoom
  Visningstilstand
  100-0003
  Mappenummer ー filnummer
  Beskyt
  Filformat for film
  DPOF
  DPOF indstillet
  Dobbelt videooptag.
  PC-fjernbetjening
  Visning på lys skærm
  Skrivning af copyrightoplysninger til
  Gamma-visn.hjælp
  120fps 60fps 30fps 15fps 8fps 4fps 100fps 50fps 25fps 12fps 6fps 3fps 2fps 1fps
  Billedhastighed for optagelse i slow-/hurtigmotion
  Skriver data/Antal billeder som mangler at blive skrevet
 2. Fremføringstilstand
  Blitztilstand/Rødøje-reduktion
  ±0.0
  Blitzkompens.
  Fokustilstand
  Fokusområde
  Lysmålingstilstand
  35mm
  Objektbrændvidde
  7500K A5 G5
  Hvidbalance (Automatisk, forudindstilling, auto under vandet, brugertilpasset, farvetemperatur, farvefilter)
  D-områdeopt./Auto HDR
  +3 +3 +3
  Kreativ indst./kontrast, farvemætning og skarphed
  Billedeffekt
  Der er copyrightoplysninger for billedet
  Ansigtsregistrering
  Anti-flicker-opt.
  Vælg optagemedie
 3. AF-låsning
  Vejledningsvisning for AF-låsning med midterknap


  Bracketindikator

  Eksponeringskompensation/Manuelt afpasset
  STBY
  Filmoptagelse på standby
  REC 1:00:12
  Aktuel filmoptagelsestid (timer: minutter: sekunder)
  Fokusindikator
  1/250
  Lukkerhastighed
  F3.5
  F-værdi
  ISO400
  ISO AUTO
  ISO-følsomhed


  Vejledning til indstilling af eksponering

  AE-lås/FEL-lås
  Indikator for lukkerhastighed
  Indikator for blænde
  Histogram
  Stedinformation
  90°44′55″N
  233°44′55″W
  Information om breddegrad/længdegrad
  Digitalt vaterpas
  Lydniveauvisning
  OFF
  DRO/Auto HDR/Advarsel for auto HDR-billede
  Billedeffektfejl
  2016-1-1
  10:37AM
  Dato for optagelse
  3/7
  Filnummer/Antal billeder i visningstilstanden
  REC-kontrol
  Område for punktmåling
  Smart telekonv.
  00:00:00:00
  Tidskode (timer:minutter:sekunder:billeder)
  00 00 00 00
  Brugerbit