AF-områdekontrol

Du kan begrænse autofokusområdet for at fokusere på et motiv uden forstyrrelser fra genstande i baggrunden og forgrunden. [AF-områdekontrol]-funktionen er tildelt til C1-knappen (Brugertilpasningsknap 1) med standardindstillingerne.

 1. Tryk på C1-knappen (Brugertilpasningsknap 1) (A).

 2. Indstil den maksimale optageafstand vha. den forreste vælger og indstil den mindste optageafstand vha. den bagerste vælger.
  • Fokusområder for det motiv, som er inden for det indstillede AF-afstandsområde, vil blive vist med gult.
 3. Tryk på C1-knappen (Brugertilpasningsknap 1) igen og bestem optageafstanden.
  • Det begrænsede område vil forblive vist.
  • Fokusområder for det motiv, som er inden for den indstillede afstand, vil blive vist med gult.

Sådan afsluttes funktionen til AF-områdekontrol

Tryk på C1-knappen (Brugertilpasningsknap 1) igen.

Tip!

 • Efter fokusering på det motiv som du ønsker at optage, skal du justere AF-områdeindstillingen, så objektivfokuspositionen falder inden for området.
 • Indstil AF-området til at falde inden for eller uden for, mens du kigger på den gule indikator, som vises i fokusområdet.

Bemærk!

 • [AF-områdekontrol] kan ikke anvendes i Manuel fokus-tilstand, eller når der optages film.
 • Hvis du ændrer objektivet, vil det indstillede AF-område blive nulstillet.
 • Når du anvender et objektiv, som er udstyret med en funktion til begrænsning af fokusområde, skal du ikke anvende kameraets [AF-områdekontrol]-funktion på samme tid. Brug enten funktionen på objektivet eller kameraet.
 • Hvis du anvender et objektiv, som ikke er udstyret med en afstandskoder, vises optageafstanden ikke.
 • Værdien for optageafstanden er et estimat.
 • Den indstillede værdi for AF-området, værdien for optageafstanden og det faktiske fokus punkt afviger muligvis en smule.
 • Det faktisk indstillede AF-område og den gule vejledning for fokusområdet stemmer muligvis ikke overens.
 • Fokusområdet vises muligvis ikke med gult, når objektivet ikke opnår korrekt fokus.
 • Når lyset ikke er stærkt nok, eller der ikke er meget kontrast i motivet, som f.eks. med ensartede og flade overflader, vises fokusområdet muligvis ikke med gult. I dette tilfælde skal du anvende omridset af motivet som en vejledning.
 • Der kan kun anvendes objektiver med motorer indbygget i objektivet (SSM- og SAM-objektiver*) sammen med Direkte manuel fokus.

  * Det eneste SAM-objektiv som er kompatibelt med direkte manuel fokus er SAL18135 (fra og med den dag dette kamera blev sat til salg).

 • Når du anvender objektiver uden motorer indbygget i objektivet (andre end SSM- og SAM-objektiver*), starter produktet muligvis den første betjening for uendelig, når det anvendes med AF/MF-kontrolfunktionen.

  * Det eneste SAM-objektiv som er kompatibelt med AF/MF-kontrol er SAL18135 (fra og med den dag dette kamera blev sat til salg).