Liste over standardindstillingsværdier

Det følgende er de standard indstillingsværdier.

Sådan nulstilles indstillingerne til standardværdierne

Vælg MENU (Opsætning) → [Nulstil indstilling][Nulstil kameraindstillinger] eller [Initialiser][OK].

Typen af punkter, som kan nulstilles, er begrænset. Se de følgende tabeller. Hvis du vælger [Initialiser], vil alle kameraets indstillinger blive nulstillet til standardværdierne.

Kamera- indstillinger1

MENU-punkter Standard indstillingsværdi Nulstillelig vha. [Nulstil kameraindstillinger]
Kvalitet Fin
RAW-filtype Komprimeret
Billedformat (når [Format] er indstillet til [3:2]) L: 42M
Billedformat (når [Format] er indstillet til [16:9]) L: 36M
Billedformat (når [Format] er indstillet til [3:2], og [APS-C/Super 35mm] er indstillet til [Til]) L: 18M
Billedformat (når [Format] er indstillet til [16:9], og [APS-C/Super 35mm] er indstillet til [Til]) L: 15M
Format 3:2
APS-C/Super 35mm Auto
Panorering: Str. Standard
Panorering: Retning Højre
Lang eksp.SR Til
Høj ISO SR Normal
Farverum sRGB
Objektivkompen. (Skyggekompens.) Auto
Objektivkompen. (Krom. ab.-kompens.) Auto
Objektivkompen. (Forvræng.kompens.) Fra
Fremf.metode Enkelt optagelse
Bracketindstillinger (Selvudløs. u. bracket) Fra
Bracketindstillinger (Bracket.rækkef.) 0→-→+
/ Genkald
/ Hukommelse
Fokustilstand Automatisk AF
Prior. indstil. i AF-S AF
Prior. indstil. i AF-C Afbalanceret vægtn.
Fokusområde Bred
Valgbart AF-område Auto
AF-system Auto
Punkter f. fleksi. pkt. Alt
AF-lampe Auto
AF-låsning i midten Fra
AF-drevhast. Hurtig
AF-sporingsføls. 3(Standard)
AF m/udløserk. Til
Eye-Start AF Fra
AF-områ.ko.hjælp Til
Slet autom. AF-omr. Fra
Bred AF-områdevis. Fra
AF-mikrojust.* (AF-justeringsindstil.)

* Dette punkt nulstilles ikke, selvom du vælger [Nulstil kameraindstillinger] eller [Initialiser].

Fra
AF-mikrojust.* (Slet)

* Dette punkt nulstilles ikke, selvom du vælger [Nulstil kameraindstillinger] eller [Initialiser].

AF-mikrojust.* (AF-om:Mid. W-end / AF-om:Mid. T-end / AF-om:Øv v. W-end / AF-om:Øv v. T-end / AF-om:Ned v W-end / AF-om:Ned v T-end / AF-om:Øv h. W-end /AF-om:Øv h. T-end / AF-om:Ned h W-end / AF-om:Ned h T-end)

* Dette punkt nulstilles ikke, selvom du vælger [Nulstil kameraindstillinger] eller [Initialiser].

±0
Ekspon.komp. ±0,0
ISO ISO AUTO
ISO AUTO min. LH Standard
Lysmålermetode Multi
Punkt f. punktmåling Centrum
Ekspon.trin 0,3 EV
AEL med udløser Auto
Just. ekspo.stand. ±0,0
Blitztilstand Udfyld.blitz
Blitzkompens. ±0,0
Eksp.komp.indst Omgiv.&blitz
Blitzkontrol ADI-blitz
Rødøjereduktion Fra
Hvidbalance Auto
Prior. indstil. i AWB Standard
DRO/Auto HDR D-områdeoptimering: Auto
Kreativ indst. Standard
Billedeffekt Fra
Billedprofil Fra
Fokusforstørrelse
Fokusforstørrelsestid Ingen begræns.
Før. fokusforstør. x1.0
Maksimumniveau Fra
Maksimumfarve Hvid
Anti-flicker-opt. Fra
Ansigtsregistrering Fra
Ansigtsregistrering

Kamera- indstillinger2

MENU-punkter Standard indstillingsværdi Nulstillelig vha. [Nulstil kameraindstillinger]
Film/S&H-motion Auto program.
Filformat XAVC S HD
Optageindstilling (når [Filformat] er indstillet til [XAVC S 4K]) 30p 60M/25p 60M
Optageindstilling (når [Filformat] er indstillet til [XAVC S HD]) 60p 50M/50p 50M
Optageindstilling (når [Filformat] er indstillet til [AVCHD]) 60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
Optageindstilling (når [Filformat] er indstillet til [MP4]) 1920x1080 30p 16M/1920x1080 25p 16M
S&H-motionindst. (Optageindstilling) 30p/25p
S&H-motionindst. (Billedfrekvens) 120fps/100fps
Dobbelt videooptag. Fra
AF-sporingsføls. Standard
Auto langsom luk. Til
Lydoptagelse Til
Lydoptagelsesniveau 26
Lydniveauvisning Til
Timing af lydudgang Live
Reduktion af vindstøj Fra
Markørvisning Fra
Markørindstil. (Centrum) Fra
Markørindstil. (Formatforhold) Fra
Markørindstil. (Sikkerhedszone) Fra
Markørindstil. (Vejledningsramme) Fra
Videolampetilstand Kobl til tænd/sluk
El. første luk.gardin Til
Udløs u/obj. Deaktiver
Udløs uden kort Aktiver
SteadyShot Til
SteadyShot-indstil. (SteadyShot-juster.) Auto
SteadyShot-indstil. (SteadyS.-brændvid.) (når [SteadyShot-juster.] er indstillet til [Manuel]) 8 mm
Zoom
Zoomindstilling Kun optisk zoom
DISP-knap (Skærm) Til søger
DISP-knap (Søger) Niveau
FINDER/MONITOR Auto
Zebra Fra
Gitterlinje Fra
Vejled. ekspon.indst. Fra
Live View-visning Indstillingseffekt til
Autovisning 2 sek.
Specialtast(Optag.) (For. multikontrol) Fokustilstand
Specialtast(Optag.) (For. multikontrol) Lydoptagelsesniveau
Specialtast(Optag.) (Brugertilpas. knap 1) AF-områdekontrol
Specialtast(Optag.) (Brugertilpas. knap 2) Slå FEL-lås til/fra
Specialtast(Optag.) (Visningsknap) Blændevisning
Specialtast(Optag.) (Funk. af midterknap) Standard fokus
Specialtast(Optag.) (Funkt. af AEL-knap) AEL-hold
Specialtast(Optag.) (AF/MF-knap) Lås AF/MF-kontrol
Specialtast(Optag.) (-knap (Smart telekon.-knap)) Smart telekonv.
Specialtast(Optag.) (ISO-knap) ISO
Specialtast(Optag.) (Ekspon.komp.-knap) Ekspon.komp.
Specialtast(Optag.) (WB-knap) Hvidbalance
Specialtast(Optag.) (Fremf.metodeknap) Fremf.metode
Specialtast(Optag.) (Lås fokus-knap) Fokuslås
Specialtast(Afspil.) (Brugertilpas. knap 2) Følg specialtast(Opt)
Specialtast(Afspil.) (Visningsknap) Følg specialtast(Opt)
Specialtast(Afspil.) (Fn/ knap) Send til smartphone
Specialtast(Afspil.) (-knap (Smart telekon.-knap)) Følg specialtast(Opt)
Specialtast(Afspil.) (ISO-knap) Følg specialtast(Opt)
Specialtast(Afspil.) (Ekspon.komp.-knap) Følg specialtast(Opt)
Specialtast(Afspil.) (WB-knap) Følg specialtast(Opt)
Specialtast(Afspil.) (Fremf.metodeknap) Følg specialtast(Opt)
Funktionsmenuindst.
Opsætning af vælger F/nr. LH
Ev-komp. m. vælger Fra
MOVIE-knap Altid
Låsning af vælger Fra
Lydsignaler Til

Trådløs

For at nulstille punkterne for [Trådløs] til standardværdierne skal du vælge [Initialiser] eller [Nulstil netværksinds.]. Disse punkter nulstilles ikke til standardværdierne, selvom du vælger [Nulstil kameraindstillinger].

MENU-punkter Standard indstillingsværdi
Send til smartphone
Send til computer
Vis på tv
Kont. m, smartphone (Kont. m, smartphone) Fra
Kont. m, smartphone (Tilslutningsinfo.)
Flytilstand Fra
Wi-Fi-indstillinger (WPS-tryk)
Wi-Fi-indstillinger (Adgangspunktindst.)
Wi-Fi-indstillinger (Vis MAC-adresse)
Wi-Fi-indstillinger (Nulstil SSID/kode)
Bluetooth-indstil. (Bluetooth-funktion) Fra
Bluetooth-indstil. (Parring)
Bluetooth-indstil. (Vis enhedsadresse)
Inds. lænk stedinfo (Lænk. til stedinfo.) Fra
Inds. lænk stedinfo (Auto. tidskorrektion) Til
Inds. lænk stedinfo (Auto. områdejust.) Til
Rediger enhedsnavn
Nulstil netværksinds.

Afspil

For at nulstille punkterne for [Afspil] til standardværdierne skal du vælge [Initialiser]. Disse punkter nulstilles ikke til standardværdierne, selvom du vælger [Nulstil kameraindstillinger].

MENU-punkter Standard indstillingsværdi
Slet
Visningstilstand Datovisning
Billedindeks 9 billeder
Visningsrotation Auto
Vælg afspil.medie Slot 1
Kopier
Diasshow (Gentag) Fra
Diasshow (Interval) 3 sek.
Roter
Forstør
Frst. første forstør. Standard forstørrelse
Forstør første pos. Fokuseret position
Beskyt
Angiv udskrivning
Gem som foto

Opsætning

For at nulstille punkterne for [Opsætning] til standardværdierne skal du vælge [Initialiser]. Disse punkter nulstilles ikke til standardværdierne, selvom du vælger [Nulstil kameraindstillinger].

MENU-punkter Standard indstillingsværdi
Skærmlysstyrke Auto
Søgerlysstyrke Auto
Farvetemp. i søger ±0
Gamma-visn.hjælp Fra
Indst. for lydstyrke 7
Overførselsindst. Til
Bekræft slet "Annul." først
Visningskvalitet Høj
Starttid strømbesp. 1 min.
NTSC/PAL-vælger
Rensetilstand
Demotilstand Fra
TC/UB-indstillinger (Indst. af TC/UB-visn.) Tæller
TC/UB-indstillinger (TC Preset)
TC/UB-indstillinger (UB Preset)
TC/UB-indstillinger (TC Format) DF
TC/UB-indstillinger (TC Run) Rec Run
TC/UB-indstillinger (TC Make) Preset
TC/UB-indstillinger (UB Time Rec) Fra
Fjernbetjening Fra
HDMI-indstillinger (HDMI-opløsning) Auto
HDMI-indstillinger (24p/60p-udgang) 60p
HDMI-indstillinger (HDMI-info.visn.) Til
HDMI-indstillinger (TC-udgang) Fra
HDMI-indstillinger (REC-kontrol) Fra
HDMI-indstillinger (KONTROL TIL HDMI) Til
Vælg 4K-udgang Hukom.kort+HDMI
USB-tilslutning Auto
USB-LUN-indstilling Flere
Fjern-pc-indstil. (Lagringsdest. stillbil.) Kun pc
Fjern-pc-indstil. (RAW+J Gem bill. pc) RAW og JPEG
Sprog
Indst.dato/tid
Indstilling af sted
Ophavsretsinfo. (Skriv ophavsretsinfo.) Fra
Ophavsretsinfo. (Indstil fotograf)
Ophavsretsinfo. (Indst. ophavsretsind.)
Ophavsretsinfo. (Vis ophavsretsinfo.)
Formater
Filnummer Serie
Indstil filnavn DSC
Vælg optagemedie Slot 1
Optagetilstand Standard
Vælg REC-mappe
Ny mappe
Mappenavn Standardformat
Gendan billed-db.*

* Dette udføres ikke, selv når du vælger [Nulstil kameraindstillinger] eller [Initialiser].

Vis plads på medie
Version
Certificeringslogo
Nulstil indstilling