ISO

Følsomhed overfor lys er udtrykt med ISO-tallet (anbefalet eksponeringsindeks). Jo større tallet er, desto højere er følsomheden.

 1. Tryk på ISO-knappen → vælg den ønskede indstilling.
  • Du kan også vælge MENU (Kamera- indstillinger1) → [ISO].
  • Du kan ændre værdien med 1/3 EV-trin ved at dreje på den forreste vælger såvel som ved at vælge den med multivælgeren. Du kan ændre værdien med 1 EV-trin ved at dreje på den bagerste vælger.

Detaljer om menupunkt

ISO AUTO:
Indstiller automatisk ISO-følsomheden.
ISO 50 – ISO 102400:
Indstiller ISO-følsomheden manuelt. Vælger du et større tal, forøges ISO-følsomheden.

Bemærk!

 • [ISO AUTO] er valgt ved brug af de følgende funktioner:
  • [Intelligent auto]
  • [Panorering]
 • Jo højere ISO-værdien er, desto mere støj vil der være på billederne.
 • Ved optagelse af film er der ISO-værdier mellem 100 og 25600 til rådighed.
 • De tilgængelige ISO-indstillinger vil variere afhængigt af, om du optager stillbilleder, optager film eller optager film i slowmotion/hurtigmotion.
 • Når du vælger [ISO AUTO] med optagetilstanden indstillet til [P], [A], [S] eller [M], vil ISO-følsomheden automatisk blive justeret inden for det indstillede område.

Tip!

 • Du kan ændre området for den ISO-følsomhed, der er indstillet automatisk i [ISO AUTO]-tilstand. Vælg [ISO AUTO] og tryk på den højre side af multivælgeren og indstil de ønskede værdier for [ISO AUTO Maks.] og [ISO AUTO Minimum].